Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Utkom från trycket den 7 juni 2017

utfärdad den 24 maj 2017.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) och lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

SFS 2019:258

Kungörande och registrering av utländska insolvensförfaranden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0258

2 §

En anmälan om kungörande enligt 5 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgifter om

 1. vilken gäldenär beslutet avser,

 2. vilken domstol som har meddelat beslutet,

 3. när beslutet har meddelats,

 4. vem som har utsetts till förvaltare, och

 5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande.

3 §

En anmälan om registrering enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgifter om

 1. vilken gäldenär beslutet avser,

 2. vilken domstol som har meddelat beslutet,

 3. när beslutet har meddelats,

 4. vem som har utsetts till förvaltare,

 5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt insolvensförfarande,

 6. det som föranleder registrering, och

 7. annat som kan vara av betydelse för registreringen.

4 §

När en anmälan enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhållandet i de register som verket för och underrätta

 1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har beviljats företagsinteckning,

 2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag,

 3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomträtt,

 5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,

 6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,

 9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 10. Statens energimyndighet, om gäldenären har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

 11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet,

 12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom, eller

 13. registreringsmyndigheten, om gäldenären är en stiftelse.

5 §

De avgifter som Bolagsverket enligt 7 § lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska ta ut är

 • 600 kronor i ärenden om kungörande, och

 • 800 kronor i ärenden om registrering.

Avgiften ska betalas till Bolagsverket när anmälan ges in.

6 §

Bolagsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad som ska framgå av en anmälan om kungörande eller registrering.

Insolvensregister

Rubriken införd g. SFS2019-0258

Personuppgiftsansvar

Rubriken införd g. SFS2019-0258

7 §

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i insolvensregistret över konkurser och insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

SFS 2019:258

Uppgifter som ska registreras i insolvensregistren

Rubriken införd g. SFS2019-0258

8 §

Vilka uppgifter som ska registreras i insolvensregistren framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning.

SFS 2019:258

9 §

I insolvensregistret över konkurser ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om

 1. beslut om att bevakningsförfarande ska äga rum i en konkurs och tidsfristen för att anmäla fordringar, och

 2. datum för beslut om att en konkurs har avslutats eller upphävts.

SFS 2019:258

10 §

I insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om datum för beslut om att en företagsrekonstruktion har upphört eller upphävts.

SFS 2019:258

11 §

I insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar ska, utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om

 1. datum för beslut om att bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering,

 2. den domstol som i förekommande fall har beslutat om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen,

 3. till vilken myndighet och inom vilken tid ett överklagande av beslutet om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen ska ges in,

 4. när en borgenär senast kan ansöka om omprövning av en skuldsanering enligt 48 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller F-skuldsanering enligt 50 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, och

 5. datum för beslut om att upphäva ett inledandebeslut, att inte bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering, att avskriva ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering eller att efter omprövning upphäva en beslutad skuldsanering eller F-skuldsanering.

SFS 2019:258

Underrättelser om konkurser och företagsrekonstruktioner

Rubriken införd g. SFS2019-0258

12 §

När ett konkursbeslut har meddelats ska tingsrätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 9 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över konkurser. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över konkurser.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens beslut gäller omedelbart.

SFS 2019:258

13 §

När ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats ska tingsrätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 10 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens beslut gäller omedelbart.

SFS 2019:258

Tillgängliggörande på den europeiska e-juridikportalen

Rubriken införd g. SFS2019-0258

14 §

Bolagsverket ska ansvara för att göra uppgifter i insolvensregistren tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen genom det system för sammankoppling som avses i artikel 25 i 2015 års insolvensförordning.

SFS 2019:258

15 §

Bolagsverket ska vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rimliga för att förhindra för andra än Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten att elektroniskt spara uppgifter som finns i insolvensregistren och som är tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen.

SFS 2019:258