Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:474 Publicerad den 11 maj 2018Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)Utfärdad den 3 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rskr. 2017/18:259. föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)Lagen omtryckt 1975:1248. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2016:68. Förmånsrätt följer medsjöpanträtt och luftpanträtt,internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järnvägsmateriel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDanijela Pavic(Justitiedepartementet)