Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1956 Publicerad den 4 december 2018Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)Utfärdad den 29 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki. att 18 § förmånsrättslagen (1970:979)Lagen omtryckt 1975:1248. ska ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 2008:988. Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. Fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som avses i 21 kap. 15 § 3 b lagen (2015:1016) om resolution medför dock rätt till betalning efter fordringar enligt första meningen. En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egendomen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en fordran utan sådan förmånsrätt.1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som har emitterats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)