Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:744 Publicerad den 26 november 2019Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)Utfärdad den 21 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27. föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)Lagen omtryckt 1975:1248. ska ha följande lydelse.4 a §4 a § Senaste lydelse 2015:709. Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 6 kap. 17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)