Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förmånsrättslag (1970:979)

Omtryckt i SFS 1975:1248

Inledande bestämmelser

1 §

Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betalning enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.
I fråga om företräde till betalning vid utmätning av lön gäller särskilda bestämmelser. SFS 1995:302

2 §

Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo.
Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

3 §

Förmånsrätt består, även om fordringen överlåts eller tas i anspråk genom utmätning eller på annat sätt övergår till annan. SFS 1995:302

Särskilda förmånsrätter

3 a §

Förmånsrätt följer med fordran mot ett emittentinstitut som innehavare av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer har till följd av innehavet eller som motparter i derivatavtal träffade enligt den lagen har till följd av avtalet.
Förmånsrätten gäller i den egendom och i den omfattning som anges i 4 kap. 1 § samma lag. SFS 2004:572

4 §

Förmånsrätt följer med
 • 1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
 • 2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,
 • 3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
 • 4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,
 • 5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.
SFS 2016:68

4 a §

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. SFS 2015:709

5 §

Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer med företagshypotek. SFS 2008:988

6 §

Förmånsrätt i fast egendom följer med
 • 1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,
 • 2. inteckning i egendomen.

7 §

Förmånsrätt i tomträtt följer med
 • 1. fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjordes,
 • 2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt,
 • 3. inteckning i tomträtten.

8 §

Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen. SFS 1994:471

9 §

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och efter den i 3 a–7 §§ angivna numreringen.
Förmånsrätt på grund av retentionsrätt enligt 4 § 3 i en motor som inte är monterad i ett intecknat luftfartyg och inte heller endast är tillfälligt skild från luftfartyget har dock företräde framför en registrerad internationell säkerhetsrätt enligt 4 § 2. Vidare har förmånsrätt enligt 4 § 4 företräde framför förmånsrätt enligt 4 § 3 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjölagen (1994:1009).
Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på grund av
 • 1. företagsinteckning, som har sökts samma dag som beslutet om utmätning meddelades eller senare, och
 • 2. annan inteckning, som har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.
Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. Om det inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser. SFS 2015:865

Allmänna förmånsrätter

10 §

Allmän förmånsrätt följer med
 • 1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när gäldenären avlidit före konkursbeslutet,
 • 2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter,
 • 3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som nämnts under 2 vidtagits med rekonstruktörens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas bästa,
 • 4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion,
 • 5. ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen (2015:1016) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter,
 • 6. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolutionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under en resolution enligt lagen om resolution.
Förmånsrätt enligt första stycket 1–3 och 5 gäller endast i den utsträckning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt. SFS 2015:1018

10 a §

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på ersättning för uppdrag att fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag eller annan författning och för uppdrag som avser upprättande av räkenskapsmaterial till fullgörande av bokföringsskyldighet som är föreskriven i sådan ordning, i den mån ersättningen avser arbete som har utförts de senaste sex månaderna innan konkursansökningen kom in till tingsrätten. SFS 1987:694

11 §

12 §

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats eller, om lönen eller ersättningen ska bestämmas efter särskild beräkningsgrund, inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten. Om arbetstagaren inte har kunnat nå arbetsgivaren med en uppmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672), gäller i stället den längre tid som bedöms skälig. Har konkursen föregåtts av ett förfarande enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion eller lagen (2015:1016) om resolution och har konkursansökningen gjorts inom ett år från det att företagsrekonstruktionen eller resolutionen upphörde, ska vid tillämpning av tredje meningen, om det är förmånligare för arbetstagaren, anses som om konkursansökningen hade gjorts då ansökningen om företagsrekonstruktion skedde eller beslutet om resolution fattades. I sådant fall ska det bortses från tiden mellan ansökningarna respektive mellan beslutet och ansökan.
Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för konkursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse omfattas av förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han har anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid omfattar förmånsrätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid omfattas av förmånsrätt ska med samtidig inkomst i annan anställning jämställas aktivitetsstöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den utsträckning stödet avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad till stödet efter uppsägningen.
Om en lönefordran, som har intjänats tidigare än tre månader före konkursansökningen, har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt om talan har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra månader från förfallodagen och konkursansökningen har följt inom två månader från det att tvisten slutligt har avgjorts.
Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret.
Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansökningen och därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Om konkursgäldenären är näringsidkare, ska en arbetstagare som själv eller tillsammans med nära anförvanter senare än sex månader före konkursansökningen har ägt en väsentlig andel av företaget och som haft ett betydande inflytande över dess verksamhet inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. SFS 2015:1018

12 a §

Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen gäller för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst tio gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, med avdrag för det som betalats ut enligt 7 § lönegarantilagen (1992:497). SFS 2010:1210

13 §

Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pension till arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande. Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke antagas avse större årlig pension än som motsvarar prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Från det sålunda beräknade fordringsbeloppet ska i förekommande fall avdragas upplupen del av pension enligt allmän pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäkring.
Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § femte stycket.
Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket motsvarande tillämpning. SFS 2010:1210

13 a §

Allmän förmånsrätt följer därefter för garanterade insättningar enligt lagen (2015:1016) om resolution. SFS 2015:1018

13 b §

Allmän förmånsrätt följer därefter för sådana kvalificerade insättningar enligt lagen (2015:1016) om resolution som inte är garanterade insättningar enligt den lagen och som avser
 • 1. fysiska personer,
 • 2. mikroföretag och små och medelstora företag som anges i 5 kap. 2 § andra stycket 2 lagen om resolution, och
 • 3. insättningar som har gjorts genom en filial utanför EES till ett svenskt institut och som skulle betraktas som insättningar avseende personer eller företag som avses i 1 och 2 om de inte hade gjorts genom filialen.
SFS 2015:1018

14 §

Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt. SFS 2008:988

Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter

15 §

Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. En fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 10 a § tas dock, om det behövs, ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 § i annan lös egendom än tomträtt. Vad som tas ut på detta sätt ska, när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som har erhållits för varje grupp. SFS 2008:988

16 §

17 §

Fordringar utan förmånsrätt

18 §

Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt. Fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som avses i 21 kap. 15 § 3 b lagen (2015:1016) om resolution medför dock rätt till betalning efter fordringar enligt första meningen. En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.
Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egendomen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en fordran utan sådan förmånsrätt. SFS 2018:1956

19 §

Böter, viten och fordringar på grund av förverkande eller annan särskild rättsverkan av brott får vid konkurs utdelning efter andra fordringar. SFS 2003:535

SFS 1970:979

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
- - -

SFS 1973:1068

 • Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
 • I fråga om förmånsrätt för retentionsrätt, som uppstått före ikraftträdandet, gäller de äldre bestämmelserna fortfarande.
 • Efter utgången av år 1975 skall särskild förmånsrätt enligt äldre bestämmelser gälla
  • enligt 4 § andra stycket för förskott som avses i punkt 6 sista stycket övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1),
  • enligt 4 § tredje stycket för förskott för medredares bidrag till rederirörelsen enligt 17 § sjölagen (1891:35 s.1) i dess lydelse före ikraftträdandet av lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) om förskottet lämnats före utgången av år 1975.
 • Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 § uttages, om det behövs, före fordringar med förmånsrätt enligt 3. Fordran med allmän förmånsrätt enligt 12 eller 12 § i deras lydelse närmast före utgången av år 1975 uttages, om det behövs, med tillämpning av äldre bestämmelser före fordran med rätt enligt 3, om konkursansökan gjorts före utgången av år 1975.
 • I fråga om panträtt på grund av inteckning i båt har de nya bestämmelserna om panträtt på grund av inteckning i skepp motsvarande tillämpning.
SFS 1975:1255

SFS 1974:366

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.
Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om förmånsrätt för fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid, om konkursbeslutet meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1975:1248

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 1977:482

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
Äldre bestämmelser gäller i fråga om förmånsrätt för fordran i konkurs på grund av ansökan som har gjorts före ikraftträdandet.

SFS 1979:195

Denna lag träder ikraft den 1 juli 1979.
Om gäldenär försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1981:806

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
Om utmätning har beslutats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser. var utmätningen inte fullbordad vid ikraftträdandet, skall utmätningen anses ha verkställts i och med ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden inträtt.

SFS 1987:694

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Förmånsrätt enligt den nya 10 a § följer endast för arbete som har utförts efter ikraftträdandet.

SFS 1989:1083

 • Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
 • Bestämmelsen i 4 a § tillämpas inte om likvidations- eller konkursförfarande har inletts före ikraftträdandet. Bestämmelsen tillämpas inte heller om särskild administration enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige har inträtt före ikraftträdandet.

SFS 1994:471

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.

SFS 1994:639

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet .

SFS 1995:302

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

SFS 1996:769

 • Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
 • I fråga om förmånsrätt i konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före den 1 september 1996 gäller 10 och 15 §§ i deras äldre lydelse.

SFS 1996:1054

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

SFS 1997:203

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

SFS 1998:298

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 1998:1486

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:605

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2003:115

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2003:535

 • Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
 • Vid en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.
 • Skulle de nya bestämmelserna, om de tillämpades den 1 januari 2004, ha medfört att ett företagshypotek tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet och ställer gäldenären inte inom en månad efter anmodan kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2005 säga upp den fordran för vilken företagshypoteket upplåtits till betalning inom sex månader trots att det avtalats att längre uppsägningstid skall löpa eller att uppsägning inte får ske. Har borgenären före den 1 januari 2005 väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, gäller äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagshypotek i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

SFS 2003:1224

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2005:1048

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2008:988

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.
3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1 januari 2009, ha medfört att en företagsinteckning tillsammans med övriga säkerheter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet, får borgenären kräva att gäldenären ställer kompletterande säkerhet. Om gäldenären inte inom en månad efter anmodan ställer kompletterande säkerhet som borgenären skäligen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2010 säga upp den fordran för vilken företagsinteckningen upplåtits till betalning inom sex månader, trots att det har avtalats att längre uppsägningstid ska löpa eller att uppsägning inte får ske. Om borgenären före den 1 januari 2010 har väckt talan om betalning av en sådan fordran och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, tillämpas äldre bestämmelser i fråga om förmånsrätt som följer med företagsinteckningen i en konkurs eller en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen eller Kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.
4. I en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas 12 a § i paragrafens äldre lydelse.

SFS 2010:1210

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2010:2047

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2011:1203

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2015:709

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:865

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016
2. Äldre föreskrifter gäller för förmånsrätt som följer med panträtt på grund av en inteckning i luftfartyg som har gjorts före ikraftträdandet.
SFS 2015:874

SFS 2015:1018

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

SFS 2016:46

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

SFS 2018:474

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2018:1956

1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som har emitterats före ikraftträdandet.