Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lönegarantiförordning (1992:501)

Lönegarantiförordningen

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning gäller handläggning av ärenden och mål om statlig lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Utbetalande myndighet enligt lönegarantilagen (1992:497) är de länsstyrelser som framgår av denna förordning.

SFS 2019:588

Handläggning m.m. hos konkursförvaltare och rekonstruktörer vid företagsrekonstruktion

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0274

1 a §

Underrättelser till den utbetalande myndigheten enligt 11, 12, 14, 17 och 18 §§ lönegarantilagen (1992:497) ska sändas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2019:588

2 §

Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall innehålla, förutom uppgifter om konkursgäldenären, dagen för konkursbeslutet och vilken domstol som har meddelat beslutet, uppgift om

 1. arbetstagaren,

 2. den fordran som arbetstagaren har mot konkursgäldenären och i vilken omfattning den skall betalas av garantin.

Konkursförvaltare skall också uppge vilken arbetstagarorganisation och semesterkassa som arbetstagaren tillhör, samt om han har ändrad beräkning av preliminär skatt eller utmätning av lön.

Av underrättelsen skall framgå om arbetstagaren skall utföra arbete för konkursgäldenären under uppsägningstiden.

SFS 1997:1082

3 §

Beslut enligt 16, 18 eller 21 § lönegarantilagen (1992:497) skall innehålla

 1. uppgifter enligt 2 §, varvid det som sägs om konkurs skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om företagsrekonstruktion,

 2. uppgift om hur man överklagar och

 3. skälen för beslutet.

SFS 2005:274

4 §

Utdelning som tillfaller staten enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) ska betalas till den länsstyrelse som har utbetalat garantibeloppet. Besked om betalningen ska lämnas till Skatteverket.

SFS 2007:794

Domstolarnas handläggning

5 §

Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande i en konkurs, ska rätten samma dag som beslutet meddelades sända en underrättelse om beslutet till Skatteverket och till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när tingsrätten hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när tingsrätten hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när tingsrätten hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när tingsrätten hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när tingsrätten hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när tingsrätten hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när tingsrätten hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2012:401

6 §

När en domstol har avgjort ett mål om lönegaranti ska en kopia av avgörandet sändas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären och förvaltaren eller, när fråga är om företagsrekonstruktion, till gäldenären och rekonstruktören.

SFS 2012:401

6 a §

I fall som avses i 21 § lönegarantilagen (1992:497) ska domstolen sända en kopia av avgörandet i ett mål om lönegaranti till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när arbetstagaren vistas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens eller Västerbottens län.

En kopia av avgörandet ska även sändas till konkursgäldenären.

SFS 2012:401

Länsstyrelsernas handläggning

Rubriken har denna placering enl. SFS2012-0401

6 b §

Garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) betalas ut av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2019:588

6 c §

Garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) som avser förhållanden i 21 § lönegarantilagen betalas ut av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när arbetstagaren vistas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2019:588

7 §

Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibelopp arbetsgivarens skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om utmätning av lön, kontrolluppgifter till ledning för inkomstbeskattningen samt uppgift om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer.

SFS 2017:392

8 §

Om det framgår av förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut att arbetstagaren skall utföra arbete för gäldenären under uppsägningstiden, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut även om arbetstagaren inte har lämnat försäkran enligt 25 § lönegarantilagen (1992:497).

SFS 2005:274

9 §

Länsstyrelsen ska sända uppgift om förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut om lönegaranti för uppsägningslön till Försäkringskassan.

Länsstyrelsen ska lämna konkursgäldenären och förvaltaren, gäldenären vid företagsrekonstruktion och rekonstruktören samt Skatteverket besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp.

SFS 2007:794

9 a §

Länsstyrelsen skall lämna uppgifter som sägs i 5 § förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister till Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:771

10 §

[Upphävd g. F (2007:794).]

SFS 2007:794

11 §

Fråga om återkrav av garantibelopp enligt 34 eller 35 § lönegarantilagen (1992:497) handhas av den länsstyrelse som har betalat ut beloppet.

12 §

Medel för betalningar enligt lönegarantilagen (1992:497) rekvireras från Kammarkollegiet.

SFS 1995:863

13 §

Om statens fordran på grund av utbetalat garantibelopp inte betalas inom den tid som länsstyrelsen föreskriver, ska länsstyrelsen begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

SFS 2007:794

Avslutande bestämmelse

14 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning meddelas såvitt avser

 1. 2, 3 och 4 §§ samt bestämmelserna för länsstyrelsernas handläggning utom 12 §, av Kronofogdemyndigheten,

 2. 12 §, av Ekonomistyrningsverket.

SFS 2006:771

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:501

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992, då Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

SFS 1993:1139

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:772

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:863

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:44

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1997:206

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som avser lönegarantifrågor som avgjorts slutligt före ikraftträdandet.

SFS 1997:1082

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:458

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2003:957

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:955

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:274

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2005.

SFS 2006:771

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:794

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2011:1446

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:401

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

2. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 4 § betalats ut av en annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b eller 6 c § ska utdelningen betalas till

a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut garantibeloppet,

b) Länsstyrelsen i Östergötlands län, när länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,

c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,

e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,

f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och

g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.

3. Har före ikraftträdandet garantibelopp som avses i 11 § betalats ut av en annan länsstyrelse än den som ska ha hand om utbetalningarna enligt 6 b eller 6 c § ska återkrav handhas av

a) Länsstyrelsen i Stockholms län, när länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län har betalat ut garantibeloppet,

b) Länsstyrelsen i Östergötlands län, när länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län har betalat ut garantibeloppet,

c) Länsstyrelsen i Skåne län, när länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län har betalat ut garantibeloppet,

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län har betalat ut garantibeloppet,

e) Länsstyrelsen i Dalarnas län, när länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län har betalat ut garantibeloppet,

f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län har betalat ut garantibeloppet, och

g) Länsstyrelsen i Norrbottens län, när länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län har betalat ut garantibeloppet.

4. Har före ikraftträdandet föreskriven tid för indrivning av avgift enligt 13 § första stycket bestämts av en annan länsstyrelse än den som ska betala ut garantibelopp enligt 6 b eller 6 c §, ska

a) Länsstyrelsen i Stockholms län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

b) Länsstyrelsen i Östergötlands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

c) Länsstyrelsen i Skåne län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

d) Länsstyrelsen i Västra Götalands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västra Götalands eller Hallands län,

e) Länsstyrelsen i Dalarnas län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

f) Länsstyrelsen i Västernorrlands län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

g) Länsstyrelsen i Norrbottens län begära indrivning av avgiften när betalning inte sker inom den tid som föreskrivits av länsstyrelsen i Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2017:392

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.

SFS 2019:588

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.