Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Skuldsaneringsförordning (1994:347)

Skuldsaneringsförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2016:689) att gälla 1 november 2016.

Utfärdad den 19 maj 1994.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning är tillämplig i fråga om ärenden som handläggs enligt skuldsaneringslagen (2006:548).

SFS 2006:1173

Ansökan

2 §

Ansökan om skuldsanering skall göras på blankett som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:774

3 §

[Upphävd g. F (2006:774).]

SFS 2006:774

Kungörelser

4 §

En kungörelse enligt 15 § skuldsaneringslagen (2006:548) skall innehålla uppgift om gäldenärens namn, personnummer och adress, ansökningsdag samt adressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten där handlingarna i ärendet finns tillgängliga. Kungörelsen skall dessutom innehålla uppgift om dagen för beslutet att inleda skuldsanering och sista dag för anmälan av fordringar mot gäldenären samt en upplysning om att gäldenärens betalningsansvar för en fordran som inte anmäls kan komma att falla bort. Kungörelsen får innehålla även andra upplysningar.

SFS 2006:1173

5 §

En kungörelse enligt 21 § skuldsaneringslagen (2006:548) skall innehålla uppgift om beslutsdag, gäldenärens namn och personnummer samt adressen till det kontor vid Kronofogdemyndigheten eller den domstol där handlingarna finns tillgängliga. Kungörelsen får innehålla även andra upplysningar.

SFS 2006:1173

Dagbok och aktbildning

6 §

Kronofogdemyndigheten skall i skuldsaneringsdatabasen föra dagbok i varje ärende enligt föreskrifter som myndigheten meddelar.

SFS 2006:774

7 §

Ansökan och övriga handlingar samt delgivningsbevis i varje ärende skall föras samman till en akt.

8 §

Om ett ärende skall överlämnas till en tingsrätt på grund av överklagande, skall Kronofogdemyndigheten lämna över akten i ärendet. Handlingarna skall ingå i den mottagande domstolens akt.

Första stycket skall tillämpas också när ett ärende på grund av överklagande lämnas över till högre domstol.

Om en domstol återförvisar ett ärende till Kronofogdemyndigheten enligt 30 § skuldsaneringslagen (2006:548) eller på annan grund, skall domstolen till Kronofogdemyndigheten återlämna Kronofogdemyndighetens akt tillsammans med domstolens beslut och övriga handlingar av betydelse för den fortsatta handläggningen vid Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:1173

9 §

Underrättelse om domstolens slutliga beslut eller beslut enligt 22 § skuldsaneringslagen (2006:548) skall av domstolen lämnas till Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:1173

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:347

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:1114

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1995.

SFS 1997:378

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2003:967

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:774

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1173

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.