Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Beslut nr 31-53 av den 2 maj 1953 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag i stålindustrinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 006 , 04/05/1953 s. 0111 - 0112

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1952-1958 s. 0011

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1952-1958 s. 0011

"Grekisk specialutgåva

" Område 08 Volym 1 s. 0007

Spansk specialutgåva: Område 08 Volym 1 s. 0008

Portugisisk specialutgåva: Område 08 Volym 1 s. 0008

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0003BESLUT nr 31-53av den 2 maj 1953om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag i stålindustin

HÖGA MYNDIGHETEN HAR FATTAT DETTA BESLUTmed beaktande av artikel 60.2 a och artikel 63.2 i fördraget, och med beaktande av följande:De prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag skall vara av sådan art att det är möjligt att kontrollera att de konkurrensbestämmelser som fastställs i fördraget, särskilt i artiklarna 4 och 60 i detta, iakttas.De skall säkerställa att användarna kan fastställa kvaliteten och exakt beräkna kostnaden av de varor de avser att köpa, samt jämföra erbjudanden från olika leverantörer.De bestämmelser som fastställts för detta ändamål måste gälla både för köpare för tredjepartsförsäljning i obearbetat tillstånd och för agenter som arbetar på provision samt för producentföretagen själva.Samråd har skett med Rådgivande kommittén.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Företag i stålindustrin skall offentliggöra sina prislistor och försäljningsvillkor i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.Företag i järnmalmsindustrin skall emellertid fortfarande vara bundna av bestämmelserna i beslut nr 4-53 av den 12 februari 1953.

Artikel 2

Alla offentliggjorda prislistor och försäljningsvillkor skall innehålla åtminstone följande uppgifter:a) Grundpriserna efter produktklass.b) Gällande pristillägg, med uppgift om åtminstone- eventuell extra debitering för storlek eller längd,- eventuella påslag för vissa sorter och kvaliteter,- eventuella påslag eller prisnedsättning för den beställda mängden,- toleranser som inte medför tilläggsdebitering,- eventuella påslag för minskade toleranser,- eventuella tilläggsdebiteringar och påslag som normalt tillämpas i samband med leverans av de olika varorna.c) Leveransort.d) Anbudssätt.e) Kostnader i samband med leverans.f) Kassarabatter, avdrag, bonus eller andra förmåner till återförsäljare, försäljningsagenter eller användare.g) Betalningsvillkor.h) Skatteslag och skattebelopp och andra avgifter utöver priserna i prislistorna, enligt de villkor som erbjudits köparna.i) Om de villkor som gäller för transaktionen avser den prislista som gäller den dag då beställningen gjordes och dessa villkor kan ändras,- förutsättningarna för att en sådan ändring av villkoren kan inträffa.

Artikel 3

Prislistor får inte omfatta varor som i verkligheten inte inryms inom ifrågavarande företags produktsortiment.

Artikel 4

1. a) Prislistor och försäljningsvillkor får börja tillämpas tidigast fem dagar efter det att de i tryckt form sänts till Höga myndigheten.b) Säljarna skall överlämna prislistorna till den som så begär.c) Höga myndigheten får besluta att offentliggöra dessa prislistor och försäljningsvillkor genom en särskild publikation.2. Punkt 1 skall också gälla ändringar av prislistor och försäljningsvillkor.

Artikel 5

1. Företagen skall utforma sina försäljningsvillkor på ett sådant sätt att deras kunder, försäljningsagenturer och kommissionärer vid tredjepartsförsäljning av deras varor i obearbetat skick på annat sätt än genom försäljning från lager skall vara skyldiga att se till att deras prislistor och försäljningsvillkor rättar sig efter de bestämmelser som anges i detta beslut.Om köparna, försäljningsagenturerna och kommissionärerna inte anger sina egna priser eller försäljningsvillkor i sina prislistor, får de fullgöra sin skyldighet genom att på det sätt som krävs i enlighet med artikel 4 tillhandahålla de prislistor och försäljningsvillkor som producentföretag med avseende på sin försäljning har upprättat i enlighet med detta beslut.2. Företag skall anses ansvariga för alla brott mot den ovannämnda skyldigheten, vilka begåtts av deras direkta agenter, försäljningsagenturer eller kommissionärer.

Artikel 6

Ovannämnda bestämmelser skall gälla för prislistor och försäljningsvillkor som upprättats efter dagen för detta beslut och i alla händelser för alla prislistor och villkor som gäller från och med den 20 maj 1953.Den tidsfrist av fem dagar som föreskrivs i artikel 4 skall emellertid vara obligatorisk endast i fråga om prislistor och villkor som träder i kraft tidigast den 20 maj 1953.Datum den 20 maj skall ersättas med den 31 maj 1953 i fråga om prislistor och villkor som antagits av valsverk.

Detta övervägdes och beslutades av Höga myndigheten vid dess sammanträde den 2 maj 1953.För Höga myndighetenJean MONNETOrdförande