Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

Denna kungörelse har enligt F (2006:184) upphört att gälla vid utgången av mars 2006.

Utfärdad: 1967-04-21

1 §

Färska äpplen och päron får ej saluhållas eller säljas under benämningen ”lyx”, ”extra prima” eller ”prima” utan att varan vid kvalitetskontroll som utförts enligt regler vilka fastställts av lantbruksstyrelsen efter samråd med Svenska Fruktfrämjandet befunnits ha den kvalitet att den kan åsättas sådan benämning.

SFS 1975:79

2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § dömes till böter.

3 §

Om förverkande med anledning av brott mot 1 § finns föreskrifter i 2 § lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen.

SFS 1975:79