Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavreRubriken har denna lydelse enl. F 1990:844. Förarbeten2005:1219Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.Utfärdad: 1970-05-271 §1 §Som bevisning om att växtodlingsprodukt härrör från brukningsenhet på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden fordras skriftlig försäkran av odlaren. Som bevisning om flyghavrehalt som avses i 2 § 2, 3 § andra stycket och 4 § 4 lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre fordras analysbevis från undersökning.2 §2 §Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1440). 3 §3 § Upphävd g. F (2011:1069). 4 §4 §Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre och i anslutning därtill meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och inom länet av länsstyrelsen. Förordning (1991:1440). 5 §5 §För att utöva tillsyn har tillsynsmyndighet rätt att vinna tillträde till område, lokal eller transportfordon samt att företaga undersökning och taga prov.6 §6 §Kontrollprov skall analyseras av Jordbruksverket.Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för tillsynsmyndigheten. F (2005:1219). 7 §7 §Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1440). 8 §8 §Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. F (2018:932). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1970:300 Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 2 § d. 1 maj 1971, samt i övrigt d. 1 juli 1970.Kungörelsen (1961:78) om tillsyn å efterlevnaden av förordningen d. 21 april 1961 (nr 77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970. 1991:1440 Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991. 1995:263 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1998:1104 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 2005:1219 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2011:1069 (Utkom d. 25 okt. 2011.) 2018:932 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.