Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre

Rubriken har denna lydelse enl. F 1990:844.

Utfärdad: 1970-05-27

1 §

Som bevisning om att växtodlingsprodukt härrör från brukningsenhet på vilken ej funnits axade plantor av flyghavre under vegetationsperioden fordras skriftlig försäkran av odlaren. Som bevisning om flyghavrehalt som avses i 2 § 2, 3 § andra stycket och 4 § 4 lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre fordras analysbevis från undersökning.

2 §

Statens jordbruksverk fastställer bekämpningsplan enligt 8 § första stycket lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre.

När bekämpningsplan meddelas, ändras eller upphäves, skall beslutet ofördröjligen kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes erforderligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt.

SFS 1991:1440

3 §

[Upphävd g. F (2011:1069).]

SFS 2011:1069

4 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre och i anslutning därtill meddelade föreskrifter utövas centralt av jordbruksverket och inom länet av länsstyrelsen.

SFS 1991:1440

5 §

För att utöva tillsyn har tillsynsmyndighet rätt att vinna tillträde till område, lokal eller transportfordon samt att företaga undersökning och taga prov.

6 §

Kontrollprov skall analyseras av Jordbruksverket.

Provtagning och analys, som Jordbruksverket verkställer i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen, sker utan kostnad för tillsynsmyndigheten.

SFS 2005:1219

7 §

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre meddelas av jordbruksverket.

SFS 1991:1440

8 §

Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:932

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:300

Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 2 § d. 1 maj 1971, samt i övrigt d. 1 juli 1970.

Kungörelsen (1961:78) om tillsyn å efterlevnaden av förordningen d. 21 april 1961 (nr 77) med vissa bestämmelser om skydd mot flyghavre skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1970.

SFS 1991:1440

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991.

SFS 1995:263

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1998:1104

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2005:1219

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2011:1069

(Utkom d. 25 okt. 2011.)

SFS 2018:932

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.