Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Bisjukdomslag (1974:211)

Bisjukdomslagen

Utfärdad: 1974-05-10

1 §

Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om bisjukdomar som regeringen föreskriver. Sådan föreskrift får meddelas endast beträffande bisjukdomar som sprids genom smitta och som kan allvarligt skada biodling.

SFS 1990:94

2 §

Den som har anledning antaga att bisjukdom, som omfattas av föreskrift enligt 1 §, angripit bisamhälle som han innehar skall genast anmäla detta. Sådan anmälan göres till tillsynsman eller annan myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1990:94

3 §

För att bekämpa och hindra spridning av bisjukdom, som omfattas av föreskrift enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman eller annan myndighet som regeringen bestämmer

  1. förelägga innehavare av bisamhälle att vidtaga åtgärd för bekämpning av sjukdom hos bisamhället,

  2. förordna om förintande av bisamhälle,

  3. föreskriva att bibostäder som ej längre hyser levande bin samt honung, bivax och avfall av honung eller bivax skall förvaras på sådant sätt att bin icke kan få tillträde därtill,

  4. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortförande av levande bin, vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder och begagnade biodlingsredskap,

  5. vidtaga eller föreskriva annan åtgärd i fråga om enskilds egendom som finnes oundgängligen påkallad.

Åtgärd som avses i första stycket 2, 3 eller 5 kan verkställas genom tillsynsmans eller annan myndighets försorg.

SFS 1990:94

3 a §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

SFS 2012:80

4 §

Innehavare av mark eller byggnad är skyldig att lämna tillträde för undersökning eller åtgärd som behövs för tillämpningen av denna lag.

5 §

Underlåter någon att fullgöra skyldighet som ålagts honom med stöd av 3 §, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på den försumliges bekostnad.

6 §

För kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser kan utgå ersättning av statsmedel. Fråga om ersättning prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1990:94

7 §

Kronofogdemyndigheten skall på begäran av tillsynsman eller annan myndighet som avses i 3 § första stycket lämna handräckning när det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 5 §.

8 §

Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. underlåter att göra anmälan enligt 2 §,

  2. underlåter att efterkomma föreläggande eller bryter mot föreskrift eller förbud som meddelats med stöd av 3 §,

  3. åsidosätter skyldighet enligt 4 §.

9 §

En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.

Annat beslut av en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:35

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:211

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då förordningen (1946:81) om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos bin skall upphöra att gälla.

SFS 1990:94

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1995:35

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 2012:80

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.