Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Bisjukdomsförordning (1974:212)

Bisjukdomsförordningen

Rubriken har denna lydelse enl. F 1987:832.

Utfärdad: 1974-05-10

Allmänna bestämmelser

1 §

Bekämpning enligt bisjukdomslagen (1974:211) får ske i fråga om amerikansk yngelröta, kvalstersjuka och varroasjuka.

SFS 1979:66

1 a §

Länsstyrelsens uppgifter enligt 2 § bisjukdomslagen (1974:211) och denna förordning utförs av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när biodling av någon betydelse bedrivs i Norrbottens eller Västerbottens län.

SFS 2012:362

2 §

Det åligger statens jordbruksverk i fråga om bekämpning av bisjukdom som avses i 1 § att

 1. med uppmärksamhet följa sjukdomens uppträdande och spridning såväl inom som utom riket samt att särskilt söka utröna sjukdomens spridningsvägar,

 2. utfärda föreskrifter om bekämpning av sjukdomen till tillsynsmän som avses i 3 § samt meddela anvisningar om bekämpning till ledning för andra myndigheter,

 3. till hjälp för biodlare meddela råd och anvisningar för igenkännande och bekämpning av sjukdomen,

 4. skyndsamt underrätta chefen för jordbruksdepartementet, då sådan sjukdom utbrutit i landet, samt hålla honom underrättad om sjukdomens vidare utbredning och när den upphört,

 5. i övrigt leda bekämpningen av sjukdomen och, när så behövs, genom framställning till regeringen eller vederbörlig myndighet verka för dess bekämpning.

Det åligger länsstyrelsen att regionalt biträda jordbruksverket med bekämpning.

SFS 1991:1443

2 a §

Beslut i särskilda fall om åtgärder enligt 3 § bisjukdomslagen (1974:211) får meddelas av jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 3 § 4 bisjukdomslagen om förbud mot eller villkor för bortförande av levande bin m.m. från ett område som inte har förklarats smittat eller misstänkt för smitta.

SFS 1991:1443

3 §

I län, där biodling av någon betydelse bedrives, skall länsstyrelsen efter samråd med styrelserna för större biodlarföreningar inom länet utse erforderligt antal tillsynsmän med uppgift att inom för var och en av dem bestämt tillsynsdistrikt verka för bekämpning av sjukdom som avses i 1 §.

SFS 1991:1443

4 §

Till tillsynsman skall utses en i biskötsel kunnig person som har erforderlig kunskap om smittsamma bisjukdomar och sätten för deras bekämpning och som i övrigt kan anses lämplig för uppdraget. Uppdraget får när som helst återkallas.

Länsstyrelsen skall genast till Jordbruksverket sända uppgift om de personer som utsetts till tillsynsmän och tillsynsdistriktens omfattning samt införa uppgifterna i länets författningssamling.

SFS 1993:1421

Anmälan och smittförklaring

5 §

Anmälan enligt 2 § bisjukdomslagen (1974:211) göres hos tillsynsman i distriktet eller länsstyrelsen.

SFS 1991:1443

6 §

Har sjukdom som avses i 1 § utbrutit eller finnes skälig anledning antaga att sådan sjukdom förekommer, skall jordbruksverket omedelbart förklara område av den storlek, som med hänsyn till omständigheterna anses erforderlig, smittat eller misstänkt för smitta.

SFS 1991:1443

7 §

SFS 2019:623

8 §

Från område som förklarats smittat eller misstänkt för smitta får ej utan särskilt tillstånd av tillsynsmannen bortföras levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap. Under tiden den 1 oktober–den 31 mars får dock vaxkakor och avfall av sådana förflyttas för omsmältning.

Tillsynsmans skyldigheter och befogenheter m.m.

9 §

Tillsynsman skall ställa sig till efterrättelse av jordbruksverket utfärdade föreskrifter om sjukdomsbekämpning. I övrigt är tillsynsman underställd länsstyrelsen.

SFS 1991:1443

10 §

Utbryter smittsam bisjukdom inom tillsynsdistrikt, där förklaring enligt 6 § icke gäller, eller finnes skälig anledning antaga att sådan sjukdom förekommer där, skall tillsynsmannen omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen.

SFS 1991:1443

11 §

Har tillsynsman anledning misstänka förekomst av sjukdom som avses i 1 §, skall han verkställa undersökning för att fastställa sjukdomens art och taga härför erforderliga prov. Sådan undersökning skall också göras på begäran av länsstyrelsen. Finner tillsynsman att bisamhället smittats av sjukdom som avses i 1 §, skall han vidtaga sådana i 3 § första stycket bisjukdomslagen (1974:211) angivna åtgärder som är nödvändiga för bekämpning av sjukdomen.

Bisamhälle, som tagit bostad i annat föremål än avsedd bibostad och som kan misstänkas vara smittat av sjukdom som avses i 1 §, får tillsynsman förinta utan föregående undersökning. Om innehavaren av sådant bisamhälle motsätter sig förintandet och den skada som uppkommer genom förintandet ej är ringa, skall jordbruksverkets medgivande dock först inhämtas.

SFS 1991:1443

12 §

Den som innehar bisamhälle eller föremål vari herrelöst bisamhälle tagit bostad skall lämna tillsynsman erforderligt biträde vid undersökning och behandling av bisamhället.

Ersättningsbestämmelser

13 §

För kostnad eller förlust som har uppkommit genom en tillsynsmans eller annan myndighets beslut om förintande av bisamhällen i bigårdar kan ersättning av statsmedel lämnas med 100 kronor för varje bisamhälle. Ersättning lämnas dock endast om minst fyra bisamhällen har förintats. Från ersättningsbeloppet skall frånräknas en självrisk om 300 kronor.

Ersättning av statsmedel kan också lämnas till den som på grund av beslut av en tillsynsman eller annan myndighet får vidkännas kostnad eller förlust genom att vildbisamhälle förintas.

Frågor om ersättning prövas av jordbruksverket eller, efter verkets bestämmande, av länsstyrelsen. Anspråk på sådan ersättning skall framställas inom sex månader från det förintande ägde rum. Framställs inte anspråk inom denna tid, är rätten till ersättning förfallen.

SFS 1991:1443

13 a §

Bestämmelserna i 13 § första stycket gäller inte om en tillsynsman eller annan myndighet har beslutat förinta bisamhällen i bigårdar för att bekämpa eller hindra spridning av varroasjuka. Ersättning för kostnad eller förlust kan i sådana fall lämnas med 900 kronor för varje bisamhälle.

SFS 1992:855

14 §

Undersökning och behandling av bisamhälle utföres av tillsynsman utan kostnad för innehavaren.

Ersättning till tillsynsman lämnas av statsmedel enligt en taxa som fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

SFS 1998:448

Övriga bestämmelser

15 §

Den som innehar bisamhälle skall lämna uppgift till länsstyrelsen om var bisamhällets bostad är stadigvarande uppställd. Efter anmaning av länsstyrelsen skall uppgift också lämnas om tillfällig uppställningsplats.

SFS 2004:1375

16 §

Om förbud mot införsel av levande bin finns bestämmelser i kungörelsen (1962:62) angående införsel av levande bin.

17 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av jordbruksverket.

SFS 1991:1443

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:212

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1974, då kungörelsen (1946:82) angående tillämpning av förordningen d. 15 mars 1946 (nr 81) om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos bin skall upphöra att gälla.

SFS 1979:66

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom d. 6 mars 1979.)

SFS 1991:1443

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991.

SFS 1992:855

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992. Den nya 13 a § skall dock tillämpas i fråga om åtgärder som har beslutats från och med d. 1 jan. 1991.

SFS 1993:1421

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1998:448

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2004:1375

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005.

SFS 2012:362

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2019:623

(Publicerad d. 23 okt. 2019.)