Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

1 §

Den som innehar galt som användes för betäckning skall lämna uppgifter enligt denna kungörelse till statistiska centralbyråns galt- och betäckningsstatistik.
Uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken skall även ingå i lantbrukets företagsregister.

2 §

Den som är uppgiftsskyldig enligt 1 § första stycket skall
  • föra fortlöpande anteckningar om galtens betäckningar i betäckningsjournal som statistiska centralbyrån tillhandahåller eller i annan av centralbyrån godkänd journal,
  • senast tredje dagen efter varje kalendermånads utgång sända uppgift till statistiska centralbyrån på blankett som centralbyrån tillhandahåller om antalet under månaden betäckta suggor samt om förändringar i innehavet av galt.

3 §

Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. SFS 2018:934

4 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmälan, skall samråd ske med lantbruksstyrelsen.

5 §

6 §

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med lantbruksstyrelsen.

SFS 1995:262

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1998:1107

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2018:934

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.