Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Utfärdad: 1974-08-30

1 §

Den som innehar galt som användes för betäckning skall lämna uppgifter enligt denna kungörelse till statistiska centralbyråns galt- och betäckningsstatistik.

Uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken skall även ingå i lantbrukets företagsregister.

2 §

Den som är uppgiftsskyldig enligt 1 § första stycket skall

  1. föra fortlöpande anteckningar om galtens betäckningar i betäckningsjournal som statistiska centralbyrån tillhandahåller eller i annan av centralbyrån godkänd journal,

  2. senast tredje dagen efter varje kalendermånads utgång sända uppgift till statistiska centralbyrån på blankett som centralbyrån tillhandahåller om antalet under månaden betäckta suggor samt om förändringar i innehavet av galt.

3 §

Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:934

4 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmälan, skall samråd ske med lantbruksstyrelsen.

5 §

[har upphävts genom förordning (1980:736).]

SFS 1980:736

6 §

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med lantbruksstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:661

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1974, då kungörelsen (1953:758) angående skyldighet för innehavare av galt att lämna vissa uppgifter skall upphöra att gälla.

SFS 1980:736

5 § kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

SFS 1998:1107

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2018:934

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.