Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Epizootiförordning (1980:371)

Epizootiförordningen

Denna förordning har enligt förordning (1999:659) upphört att gälla den 1 oktober 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1999:659).

Utfärdad: 1980-05-29

Inledande bestämmelser

1 §

Epizootilagen (1980:369) gäller följande djursjukdomar.

Svensk benämning

Internationell benämning

Sjukdomar hos flera djurslag

 

Multiple species diseases

 

mul- och klövsjuka 

 

foot-and-mouth disease (FMD)

 

vesikulär stomatit

 

vesicular stomatitis (VS)

 

rift valley fever

 

rift valley fever

 

bluetongue

 

bluetongue

 

mjältbrand

 

anthrax

 

rabies

 

rabies

 

paratuberkulos

 

paratuberculosis

 

tuberkulos av bovin och human typ

 

human and bovine tuberculosis

 

brucellos hos husdjur

 

brucellosis

 

Sjukdomar hos nötkreatur

 

Cattle diseases

 

boskapspest

 

rinderpest

 

elakartad lungsjuka

 

contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)

 

lumpy skin disease

 

lumpy skin disease

 

bovin genital campylobacterios

 

 bovine genital campylobacteriosis (campylobacter fetus supspecies venerealis)

 

infektion med bovint herpesvirus 1

 

 bovine herpes virus 1 infection (IBR/IPV/IBP)

 

Sjukdomar hos får och get

 

Sheep and goat diseases

 

peste des petits ruminants

 

peste des petits ruminants (PPR)

 

får- och getkoppor

 

sheep pox and goat pox

 

scrapie

 

 scrapie

 

Sjukdomar hos hästdjur

 

Diseases in equidae

 

afrikansk hästpest

 

african horse sickness (AHS)

 

virala encephaliter och encephalomyeliter

 

equine viral encephalitis and encephalomyelitis

 

Sjukdomar hos svin

 

Pig diseases

 

swine vesicular disease

 

swine vesicular disease (SVD)

 

afrikansk svinpest

 

 african swine fever (ASF)

 

klassisk svinpest

 

classical swine fever (CSF)

 

svinlamhet (teschensjuka)

 

 teschen disease

 

Sjukdomar hos fjäderfä

 

Poultry diseases

 

aviär influensa (hönspest)

 

avian influenza (fowl plague)

 

newcastlesjuka

 

newcastle disease (ND)

 

Sjukdomar hos odlad fisk

 

Fish diseases

 

viral hemorrhagisk septikemi

 

(egtvedsjuka) viral haemorrhagic septicemia (VHS)

 

spring viraemia of carp

 

spring viraemia of carp (SVC)

 

infektiös hematopoietisk nekros

 

 infectious haematopoietic necrosis (IHN)

 

infektiös laxanemi

 

 infectious salmon anaemia (ISA)

 

infektiös pankreasnekros

 

infectious pancreatic necrosis (IPN)

 

SFS 1999:589

2 §

Statens jordbruksverk får föreskriva att epizootilagen (1980:369)

skall gälla även andra allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa.

SFS 1991:1448

Bekämpning

3 §

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen och de förebyggande åtgärderna enligt epizootilagen (1980:369).

SFS 1991:1448

4 §

Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner och där ange de åtgärder som från myndighetens sida behövs för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar.

SFS 1994:754

5 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 6 och 8 §§ epizootilagen (1980:369).

Verket får också meddela föreskrifter som avses i 7 § lagen.

SFS 1994:754

6 §

Jordbruksverket får förordna veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar.

SFS 1991:1448

Ersättning

7 §

Till ansökan om ersättning enligt 10 § epizootilagen (1980:369) för husdjur som har avlivats eller dött till följd av skyddsympning eller annan behandling, skall fogas intyg om djurens värde.

8 §

Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1980:369) görs dock värderingen av veterinären.

SFS 1994:754

9 §

Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.

10 §

Värderingsmännen har rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för god man som biträder vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).

Värderingskostnaderna ersätts av statsmedel.

11 §

Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning.

SFS 1994:754

12 §

Föreligger särskilda skäl, får jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 10 § epizootilagen (1980:369), om kostnaden eller förlusten föranleds av beslut enligt nämnda lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

SFS 1991:1448

Övriga bestämmelser

13 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:1110

14 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1980:369) meddelas av jordbruksverket.

SFS 1991:1448