Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Epizootiförordning (1980:371) EpizootiförordningenDenna förordning har enligt förordning (1999:659) upphört att gälla den 1 oktober 1999.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1999:659).Utfärdad: 1980-05-29Inledande bestämmelser1 §1 §Epizootilagen (1980:369) gäller följande djursjukdomar.
Svensk benämning
Internationell benämning
Sjukdomar hos flera djurslag 
Multiple species diseases 
mul- och klövsjuka  
foot-and-mouth disease (FMD) 
vesikulär stomatit 
vesicular stomatitis (VS) 
rift valley fever 
rift valley fever 
bluetongue 
bluetongue 
mjältbrand 
anthrax 
rabies 
rabies 
paratuberkulos 
paratuberculosis 
tuberkulos av bovin och human typ 
human and bovine tuberculosis 
brucellos hos husdjur 
brucellosis 
Sjukdomar hos nötkreatur 
Cattle diseases 
boskapspest 
rinderpest 
elakartad lungsjuka 
contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) 
lumpy skin disease 
lumpy skin disease 
bovin genital campylobacterios 
 bovine genital campylobacteriosis (campylobacter fetus supspecies venerealis) 
infektion med bovint herpesvirus 1 
 bovine herpes virus 1 infection (IBR/IPV/IBP) 
Sjukdomar hos får och get 
Sheep and goat diseases 
peste des petits ruminants 
peste des petits ruminants (PPR) 
får- och getkoppor 
sheep pox and goat pox 
scrapie 
 scrapie 
Sjukdomar hos hästdjur 
Diseases in equidae 
afrikansk hästpest 
african horse sickness (AHS) 
virala encephaliter och encephalomyeliter 
equine viral encephalitis and encephalomyelitis 
Sjukdomar hos svin 
Pig diseases 
swine vesicular disease 
swine vesicular disease (SVD) 
afrikansk svinpest 
 african swine fever (ASF) 
klassisk svinpest 
classical swine fever (CSF) 
svinlamhet (teschensjuka) 
 teschen disease 
Sjukdomar hos fjäderfä 
Poultry diseases 
aviär influensa (hönspest) 
avian influenza (fowl plague) 
newcastlesjuka 
newcastle disease (ND) 
Sjukdomar hos odlad fisk 
Fish diseases 
viral hemorrhagisk septikemi  
(egtvedsjuka) viral haemorrhagic septicemia (VHS) 
spring viraemia of carp 
spring viraemia of carp (SVC) 
infektiös hematopoietisk nekros 
 infectious haematopoietic necrosis (IHN) 
infektiös laxanemi 
 infectious salmon anaemia (ISA) 
infektiös pankreasnekros 
infectious pancreatic necrosis (IPN) 
2 §2 §Statens jordbruksverk får föreskriva att epizootilagen (1980:369)skall gälla även andra allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa. Bekämpning3 §3 §Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen och de förebyggande åtgärderna enligt epizootilagen (1980:369). 4 §4 §Statens livsmedelsverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna skall i samråd med Jordbruksverket upprätta beredskapsplaner och där ange de åtgärder som från myndighetens sida behövs för att bekämpa inträffade epizootiska sjukdomar. 5 §5 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 6 och 8 §§ epizootilagen (1980:369).Verket får också meddela föreskrifter som avses i 7 § lagen. 6 §6 §Jordbruksverket får förordna veterinärer på arvodestjänster som distriktsveterinärer att medverka vid bekämpningen av epizootiska sjukdomar. Ersättning7 §7 §Till ansökan om ersättning enligt 10 § epizootilagen (1980:369) för husdjur som har avlivats eller dött till följd av skyddsympning eller annan behandling, skall fogas intyg om djurens värde.8 §8 §Värdering av djuren skall göras av värderingsmän som utses av Jordbruksverket efter förslag av länsstyrelsen. När ett djur avlivas med stöd av 3 § epizootilagen (1980:369) görs dock värderingen av veterinären. 9 §9 §Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.10 §10 §Värderingsmännen har rätt till ersättning enligt de grunder som gäller för god man som biträder vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).Värderingskostnaderna ersätts av statsmedel.11 §11 §Jordbruksverket meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning. 12 §12 §Föreligger särskilda skäl, får jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 10 § epizootilagen (1980:369), om kostnaden eller förlusten föranleds av beslut enligt nämnda lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Övriga bestämmelser13 §13 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. 14 §14 §Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1980:369) meddelas av jordbruksverket.