Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djurDenna förordning upphör enligt F (2016:973) att gälla vid utgången av 2016.Förarbeten1980:402 Jfr prop. 1979/80:100 (bil. 13 F5), JoU 29, rskr. 195.Utfärdad: 1980-05-221 §1 §Statlig garanti för lån (lånegaranti) lämnas enligt denna förordning för lån till investeringar i sådana anläggningar som behövs vid offentliga karantäner för djur som införs till landet.Med offentlig karantän avses sådan karantän som tillhandahålls allmänheten. 2 §2 §Lånegaranti lämnas endast om det finns ett allmänt behov av karantänen. 3 §3 §Lånegarantins omfattning bestäms efter utredning av behovet av ekonomiskt stöd och förutsättningarna för verksamheten att bestå på sikt. 4 §4 §Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.För lånegarantier gäller även 31 och 32 §§ förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering. F (2011:213). 5 §5 §Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Förordning (1997:1011). 6 §6 § har upphävts genom förordning (1997:1011). 7 §7 §Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens jordbruksverk. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1011). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1980:402 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1980. 1997:1011 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 2011:213 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011. 2016:973 (Utkom d. 15 nov. 2016.)