Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

Denna förordning upphör enligt F (2016:973) att gälla vid utgången av 2016.

Utfärdad: 1980-05-22

1 §

Statlig garanti för lån (lånegaranti) lämnas enligt denna förordning för lån till investeringar i sådana anläggningar som behövs vid offentliga karantäner för djur som införs till landet.

Med offentlig karantän avses sådan karantän som tillhandahålls allmänheten.

2 §

Lånegaranti lämnas endast om det finns ett allmänt behov av karantänen.

3 §

Lånegarantins omfattning bestäms efter utredning av behovet av ekonomiskt stöd och förutsättningarna för verksamheten att bestå på sikt.

4 §

Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

För lånegarantier gäller även 31 och 32 §§ förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

SFS 2011:213

5 §

Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

SFS 1997:1011

6 §

[har upphävts genom förordning (1997:1011).]

SFS 1997:1011

7 §

Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens jordbruksverk. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret.

SFS 1997:1011

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:402

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1980.

SFS 1997:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2011:213

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2016:973

(Utkom d. 15 nov. 2016.)