Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1980:896) om viltvårdsområden

1 §

Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. SFS 2000:1215

2 §

Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för
  • 1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
  • 2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda lag,
  • 3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur viltvårdsområden enligt 31–33 §§ nämnda lag,
  • 4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län.
Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som anges i 1–4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras. SFS 2002:727

3 §

Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader.
Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också för andra kostnader.

4 §

Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.

5 §

Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. SFS 2000:1215

6 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas. SFS 2000:1215

7 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. SFS 2000:1215

SFS 1980:896

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

SFS 2000:1215

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2002:727

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2002.