Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1982:702) om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m.Denna förordning har enligt förordning (2001:756) upphört att gälla vid utgången av december 2001.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:756).Förarbeten1985:646 Jfr prop. 1984/85:211, JoU 36, rskr. 404.1988:635 Jfr prop. 1987/88:165, JoU 25, rskr. 385.Inledande bestämmelser 1 §1 §Enligt denna förordning kan stöd lämnas tillden som efter den 30 juni 1982 börjar ägna sig åt jordbruk och därvid förvärvar eller arrenderar ett jordbruksföretag (etableringsstöd),den som under åren 1975 1980 har startat ett jordbruksföretag eller under samma tid har gjort större investeringar i fast egendom som är avsedd för jordbruksdriften (tillfälligt räntestöd).Stöd lämnas endast i mån av tillgång på medel inom ramen för jordbruksprisregleringen.2 §2 §Stöd lämnas endast till sådana företag som uppfyller de allmänna förutsättningarna för statligt stöd enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.Om det finns särskilda skäl får lantbruksstyrelsen medge att stöd lämnas även om inte villkoren i första stycket är uppfyllda.3 §3 §Stöd lämnas i form av lån.Etableringsstöd 4 §4 §Lån lämnas under en tid av åtta år efter det låntagaren började ägna sig åt jordbruk med den del av företagets årliga räntekostnader för godkänd skuld som överstiger10 procent de första fem åren,11 procent de därefter följande två åren och12 procent det åttonde året.Godkänd skuld får omfatta låntagarens räntebärande skulder för fastighetsförvärvet, inventarier och driftskapital.5 §5 §Lån lämnas med lägst 4 000 och högst 75 000 kronor om året för samma företag.6 §6 §Efter utgången av den lånetid som anges i 4 § första stycket skrivs den del av lånen av som avser inventarier och driftskapital.Den del av lånen som avser fastighetsförvärvet skall återbetalas inom två år efter utgången av den lånetid som anges i 4 § första stycket. För lån som tas upp för återbetalning får statlig garanti lämnas. För sådan garanti gäller bestämmelserna i förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.7 §7 §Lån lämnas inte om sökanden med hänsyn till sin ekonomiska ställning och kreditmöjligheter bedöms ha möjlighet att börja ägna sig åt jordbruk på skäliga villkor utan lån.Tillfälligt räntestöd 8 §8 §Lån får lämnas den som till följd av sådan åtgärd som avses i 1 § 2 har likviditetsproblem på grund av en i förhållande till tillgångarna hög skuldsättning.Om det finns särskilda skäl får lantbruksstyrelsen medge att lån lämnas även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda.9 §9 §Lån får lämnas för åren 1982 1985.Ett lån får motsvara högst den godkända räntekostnaden efter avdrag förett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som för 1982 utgör 11 procent av godkänd skuld,ett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som för 1983 utgör 11,5 procent och 1984 12 procent av godkänd skuld, om företaget har startats eller gjort större investeringar under åren 1975 1977,ett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som för 1983 utgör 11 procent, 1984 11,5 procent och 1985 12 procent av godkänd skuld, om företaget har startats eller gjort större investeringar under åren 1978 1980.I de områden som omfattas av det regionala rationaliseringsstödet enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering får för 1985 lån lämnas med ett belopp som motsvarar högst den godkända räntekostnaden efter avdrag för ett belopp om 4 000 kronor samt ett belopp som utgör 12 procent av godkänd skuld, om företaget har startats eller gjort större investeringar under åren 1975 1977, och 11,5 procent av godkänd skuld, om företaget har startats eller gjort större investeringar under åren 1978 1980.Lån får för varje år lämnas med högst 75 000 kronor till samma företag. Förordning (1985:646). 10 §10 §Ett lån som uppgår till högst 5 000 kronor får skrivas av omedelbart. Övriga lån skrivs av den 31 december 1990 med 50 procent av lånebeloppet, dock lägst 5 000 och högst 30 000 kronor. Förordning (1988:635). 11 §11 §Ett lån är amorterings- och räntefritt fram till tidpunkten för avskrivningen. Återstående del av lånet skall därefter återbetalas inom tio år och löpa med en ränta som motsvarar bottenlåneräntan för bunden fastighetskredit.Övriga bestämmelser 12 §12 §Ett lån skall förenas med de villkor som behövs för att syftet med stödet skall uppnås.13 §13 §Ett lån får sägas upp omlånet har beviljats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter från låntagaren,låntagaren försummar att betala ränta eller amortering,låntagaren i övrigt bryter mot villkor eller andra föreskrifter som gäller för lånet,det i övrigt inträffar omständigheter som leder till att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar lånet.14 §14 §Frågor om lån prövas av lantbruksnämnden.Ansökan om tillfälligt räntestöd skall ha kommit in till nämnden senast den 30 september det år stödet avser, om inte lantbruksstyrelsen på grund av särskilda skäl medger att ansökan får göras senare.15 §15 §Lantbruksstyrelsen får biträda ackord eller annars efterge fordran som har uppkommit på grund av denna förordning.16 §16 §Lantbruksnämndens beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen genom besvär. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.17 §17 §Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av lantbruksstyrelsen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1982:702 (Utkom d. 13 juli 1982.)Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:604) om tillfälligt räntestöd till jordbruksföretag.Bestämmelserna om etableringsstöd tillämpas även i fråga om den som har börjat ägna sig åt jordbruk och har förvärvat eller arrenderat ett jordbruksföretag under tiden d. 1 jan. 1981 d. 30 juni 1982, om ansökan om stöd har kommit in till nämnden senast d. 30 sept. 1982. Om det finns särskilda skäl får lantbruksstyrelsen medge att ansökan görs senare.Bestämmelserna om tillfälligt räntestöd tillämpas även på lån som har sökts eller lämnats med stöd av äldre bestämmelser. 1985:646 Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 27 juni 1985.) 1988:635 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.