Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter

Denna förordning har enligt förordning (2001:756) upphört att gälla vid utgången av december 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:756).

1 §

Enligt denna förordning kan ersättning lämnas till sådana mjölkproducenter som har fyllt 60 år och som under något av åren 1983 1996 upphör med mjölkproduktionen.

Ersättning lämnas inte om mjölkproducenten eller medleverantör till denne har

  1. beviljats bidrag enligt förordningen (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter, eller

  2. överlåtit mjölkkvot eller del av mjölkkvot till Statens jordbruksverk enligt förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

SFS 1996:224

2 §

Ersättning lämnas endast om den som avvecklar sin mjölkproduktion inte ökar annan animalieproduktion, med undantag för självrekryterande köttproduktion, men ändå fortsätter att driva lantbruk. I fråga om den som fortsätter att driva lantbruk inom de i 3 § förordningen (1978:472) om prisstöd till vissa jordbruk angivna områdena 1, 2 och 3 krävs dock endast att han avvecklar sin mjölkproduktion.

Den som arrenderar ut jordbruksmarken som sidoarrende är utan hinder av första stycket berättigad till ersättning, om han upphör helt med all slags animalieproduktion och inte heller upplåter byggnaderna för sådan produktion.

SFS 1990:959

3 §

Ersättning lämnas från och med den kalendermånad som infaller närmast efter det att mjölkproducenten har fyllt 60 år till och med den månad då han fyller 65 år. Ersättning lämnas dock inte längre än till utgången av år 1996.

SFS 1990:959

4 §

Ersättning lämnas årligen med ett belopp som motsvarar 75 öre per kilogram av den mängd mjölk som mjölkproducenten har levererat till mejerier under år 1989. Har han år 1990 eller något senare år, avvecklingsåret oräknat, levererat mindre än hälften av vad han levererade år 1989 skall i stället den minsta levererade mjölkmängden läggas till grund för ersättningen.

Den som upphör med mjölkproduktionen under tiden den 1 november 1990 till och med den 31 december 1991 får, om han begär det, i stället för 1989 års leverans lägga den levererade mjölkmängden för år 1987 till grund för ersättningen.

SFS 1990:959

5 §

Ersättning lämnas för högst 100 000 kilogram levererad mjölk om året. För årsleveranser mindre än 2 500 kilogram lämnas ingen ersättning.

SFS 1984:229

6 §

Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl, kan statens jordbruksverk medge att ersättning lämnas även om villkoren enligt denna förordning inte är uppfyllda.

SFS 1991:1450

7 §

I beslut om ersättning skall anges de villkor som gäller för att ersättningen skall lämnas.

8 §

Beslut om ersättning får upphävas om

  1. ersättningen har beviljats på grund av någon oriktig uppgift från mottagaren,

  2. mottagaren bryter mot något villkor för ersättningen.

Om ersättningen har betalats ut, får krävas att den helt eller delvis betalas tillbaka.

9 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos jordbruksverket genom besvär. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

SFS 1991:1450

10 §

Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av jordbruksverket.

SFS 1991:1450

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:1283

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Ersättning enligt förordningen lämnas dock för tiden från och med d. 1 jan. 1983.

SFS 1984:229

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1984.

SFS 1990:959

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1990. För mjölkproducenter som har upphört med mjölkproduktionen före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse. Föreskriften i 4 § om ersättning med 75 öre per kilogram ersättningsgrundande kvantitet skall tillämpas för alla producenter också för tiden från och med d. 1 juli 1990.

SFS 1991:1450

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991.

SFS 1996:224

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 1996.