Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1985:295) om foderOmtryckt i SFS 1998:211.Denna lag har enligt Lag (2006:805) upphört att gälla den 1 juli 2006.Förarbeten1985:295 Prop. 1984/85:149, bet. 1984/85:JoU29, rskr. 276.1992:1681 Prop. 1992/93:119, bet. 1992/93:JoU6, rskr. 1992/93:101.Jfr EES-avtalet bilaga I avsnitt II och rådets direktiv 77/101/EE G (EGT nr L 32, 3.2. 1977, s.1) m.fl.1998:211 Prop. 1997/98:92, bet. 1997/98:JoU22, rskr. 1997/98:198.1998:1687 Prop. 1997/98:92, bet. 1998/99:MJU5, rskr. 1998/99:52.Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).2000:1241 Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.2003:100 Prop. 2002/03:39, bet. 2002/03:MJU12, rskr. 2002/03:121.2003:1078Prop. 2002/03:148, bet. 2003/04:MJU5, rskr. 2003/04:54.Inledande bestämmelser 1 §1 §Med foder avses i denna lag vara eller blandning av varor som är avsedd att användas för utfodring av djur. Ämnen som tillförs sådana varor eller blandningar betraktas också som foder. Med vara avses även vatten.Med foder avses dock inte vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) skall tillämpas. Lag (1998:211). 2 §2 §Lagen gäller foder avsett för utfodring av djur.Lagen gäller inte hanteringen i enskilda hem av foder avsett för sällskapsdjur. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar EG-bestämmelser. Lag (2003:100). 2 a §2 a §Bestämmelserna i denna lag kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar som gäller villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning, bortskaffande eller hantering i övrigt av foder. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka EG-förordningar som avses.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som komplettering av dessa EG-bestämmelser. Lag (2003:1078). Regeringens tillkännagivande (2005:710) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder. Foders beskaffenhetRubriken har denna lydelse enl. Lag 1998:211. 3 §3 §Foder får inte ha en sådan sammansättning eller beskaffenhet i övrigt att det kan antas att detär skadligt eller annars otjänligt för djuret,gör livsmedel från djur som utfodrats med fodret skadligt eller otjänligt som människoföda,vid hanteringen medför hälsorisker för människor, ellerhar skadlig inverkan på miljön. Lag (1992:1681). 3 a §3 a §I EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser om förbud mot att som foder använda djur, djurdelar eller varor som framställs av djur.Därutöver gäller att sådana vilda djur som inte omfattas av EG-förordningarna får användas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats upp och därefter veterinärbesiktigats.Vad som sägs i andra stycket gäller också delar av sådana djur och fodermjöl eller annan vara som framställts av djuren eller delar av djuren. Lag (2003:1078). 3 b §3 b §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedelEGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).. Lag (2003:1078). 4 §4 §Antibiotika eller kemoterapeutiska medel eller andra läkemedel får tillsättas foder endast för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom eller i annat likartat syfte. Lag (1998:211). 5 §5 § har upphävts genom lag (1998:211). Hantering m. m.6 §6 § har upphävts genom lag (1998:211). 7 §7 §Foder skall hanteras på ett sådant sätt att det inte blir av sådan beskaffenhet som anges i 3 §. 8 §8 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning, bortskaffande eller hantering i övrigt av foder eller ett visst parti av foder.Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a §. Lag (2003:1078). 9 §9 §Foder får inte säljas eller på annat sätt överlåtas eller användasom det har en sådan beskaffenhet som inte är tillåten enligt 3 § eller 3 a § andra eller tredje stycket, ellerom det har tillförts någon vara eller något ämne i strid mot denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2003:1078). 10 §10 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser. Lag (1998:211). 11 §11 §Den som förvärvat en vara för vilken upplysningsskyldighet enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av denna lag inte fullgjorts, får inte sälja eller på annat sätt överlåta varan utan att upplysningsskyldigheten fullgörs. Lag (1998:211). Tillsyn12 §12 §Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller beslut. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn. Jordbruksverket får också överlåta åt andra myndigheter än länsstyrelsen att utöva tillsyn. Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn överlåtits.Det som sägs i första stycket och i 13 och 14 §§ om tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen gäller också för tillsyn över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som avses i 2 a §. Lag (2003:100). 13 §13 §För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler eller andra utrymmen där foder hanteras och får där göra undersökningar och ta prover. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. Lag (1998:211). 14 §14 §Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite.Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten förordna om rättelse på hans bekostnad. Lag (1998:211. 15 §15 §Tillsynsmyndigheten får ta hand om foder som uppenbart är avsett att säljas eller på annat sätt överlåtas eller användas i strid med 9 eller 11 § eller någon EG-bestämmelse som avses i 2 a §. Tillsynsmyndigheten får vidare ta hand om foder som avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 14 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.Har foder tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll göra varan duglig till utfodring eller använda den för något annat lovligt ändamål. I annat fall skall varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg på ägarens bekostnad. Lag (2003:1078). Avgifter16 §16 §Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att avgifter får tas ut i ärenden som rör frågor som avses i 8 eller 10 § samt för tillsyn som utövas enligt de EG-bestämmelser som avses i 2 a § eller enligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller beslut. Lag (2003:100). Ansvar och besvär m. m.17 §17 §Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetbryter mot 4, 7, 9 eller 11 §,åsidosätter förbud eller villkor som meddelats med stöd av 8 § eller som finns i sådana EG-bestämmelser som avses i 2 a §,bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 2 a eller 8 §, ellerunderlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 13 § första stycket andra meningen.I ringa fall skall inte dömas till ansvar.Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.Ansvar enligt första stycket inträder inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2003:1078). 18 §18 §Foder som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av sådana varor samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1998:211). 19 §19 §Beslut av Jordbruksverket i ärende som avses i 13 § första stycket, 14 eller 15 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Föreskrifter om överklagande av beslut av Jordbruksverket med stöd av ett bemyndigande enligt 8 och 10 §§ meddelas av regeringen.Beslut av länsstyrelsen eller av annan myndighet till vilken Jordbruksverket överlåtit att utöva tillsyn får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1998:211). Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc. 20 §20 §En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla även om det överklagas. 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.2. Genom lagen upphävs lagen (1961:381) om tillverkning av och handel med fodermedel m.m.3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser som ersatts genom bestämmelser i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.4. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd eller medgivande som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.5. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva de avvikelser från denna lag som behövs med hänsyn till övergångssvårigheter för näringslivet. F (1998:213) om foder, ändr. g. F:ar 1998:457, 1113, 1999:2, 2003:102, 1081, 2004:137, 2005:750. Innehåller bl.a. bemyndiganden för Jordbruksverket som avses i 8, 10 och 16 §§ lagen (1985:295) om foder.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1985:295 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.2. Genom lagen upphävs lagen (1961:381) om tillverkning av och handel med fodermedel m.m.3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser som ersatts genom bestämmelser i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.4. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd eller medgivande som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.5. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva de avvikelser från denna lag som behövs med hänsyn till övergångssvårigheter för näringslivet. 1992:1681 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.) 1998:211 (Omtryck)1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.2. Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser får återkallas, om beslutet är oförenligt med lagen i dess nya lydelse. 1998:1687 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1998:1687 har enligt förordning 1998:1688 trätt i kraft den 15 januari 1999.)2. Beslut om undantag som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser får återkallas om beslutet är oförenligt med lagen i dess nya lydelse. 1998:1688 (Utkom den 22 december 1998.) 2000:1241 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2003:100 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2003. 2003:1078 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.