Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.

Denna lag har enligt Lag (2006:807) upphört att gälla den 1 juli 2006.

Utfärdad: 1985-05-23

1 §

Syftet med denna lag är att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i näringsverksamhet samt att förebygga sjukdomar hos djur.

Regeringen får i det syfte som anges i första stycket meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur, som människan har i sin vård, samt ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll.

2 §

Regeringen får i det syfte som anges i 1 § första stycket meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

Regeringen får meddela föreskrifter om att hingstar får användas till avel endast om de har avelsvärderats.

SFS 1993:1481

3 §

Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för vilket kontroll enligt 1 § har anordnats har rätt att få djuren anslutna till kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

4 §

Djur som omfattas av kontrollen får enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

5 §

Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur, får regeringen föreskriva att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer.

Regeringen får överlämna åt innehavare av slakteri att uppbära avgift av den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt.

SFS 1988:538

5 a §

Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får regeringen meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

SFS 1994:1705

6 §

Regeringen får överlämna åt Statens jordbruksverk att

  1. meddela föreskrifter som avses i 1 § andra stycket, 2 och 4 §§ samt 5 § första stycket samt 5 a §,

  2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll som avses i 1 §,

  3. besluta om sådant överlämnande som avses i 5 § andra stycket.

SFS 1993:1481

7 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2, 4 eller 5 a § döms till böter, om inte ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken.

SFS 1993:1481

8 §

Om beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses i 1 § eller av ett sådant slakteri som avses i 5 § andra stycket, får beslutet överklagas hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverket skall därvid vara den enskildes motpart även då organisation, sammanslutning eller slakteri först beslutat i saken.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1998:210

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:342

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1985.

Genom lagen upphävs

1. lagen (1914:451) om hingstbesiktningstvång,

2. lagen (1928:196) om galtbesiktningstvång,

3. lagen (1976:300) med bemyndigande att meddela föreskrifter om seminverksamhet för avel av vissa husdjur,

4. lagen (1978:878) om överföring av ägg mellan hondjur för avel av husdjur,

5. lagen (1980:370) om organiserad hälsokontroll av husdjur.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, får meddela föreskrifter om att andra husdjur än sådana som avses i 2 § får användas till avel endast om de har avelsvärderats. Sådana föreskrifter får meddelas att gälla längst till och med utgången av juni 1987. Vid överträdelse av föreskrift om avelsvärdering gäller 7 § lagen.

SFS 1988:538

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1993:1481

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den dag som regeringen bestämmer, och i övrigt d. 1 jan. 1994.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning, Se förordning 1993:1646.)

SFS 1994:1705

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1998:210

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1998.

2. För beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.