Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.Denna förordning har enligt F (2006:816) upphört att gälla den 1 juli 2006.Utfärdad: 1985-05-231 §1 §Statens jordbruksverk får ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll som avses i 1 § lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.Innan kontrollen anordnas skall Jordbruksverket godkänna plan och riktlinjer för verksamheten.Föreskrifter för kontrollen meddelas av Jordbruksverket. F (2005:666). 2 §2 §För seminverksamhet, för överföring av befruktade ägg mellan hondjur och för hantering av andra ägg för avelsändamål än ägg från fjäderfä fordras Jordbruksverkets tillstånd.Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för sådan verksamhet. Förordning (1993:1487). 3 §3 §Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkoren för att djur som omfattas av kontroll enligt 1 § skall få säljas under särskild beteckning. Förordning (1991:1451). 4 §4 §Jordbruksverket eller, i den utsträckning jordbruksverket bestämmer, länsstyrelsen utövar tillsyn över den kontroll som avses i 1 § och den verksamhet som avses i 2 §. Förordning (1991:1451). 5 §5 §En avgift får tas ut vid slakt av svin från besättningar som inte omfattas av sådan hälsokontroll som avses i 1 § andra stycket lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. och i vilka sjukdomar förekommer i särskilt hög grad.Jordbruksverket får ta ut avgiften av den som lämnar svinen till slakt eller överlämna åt innehavare av slakteri att göra detta.Ytterligare föreskrifter om avgiften får meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1451). 6 §6 §Sådana föreskrifter som avses i 5 a § lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1487). 7 §7 §Beslut av en sådan sammanslutning som avses i 1 § lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. eller av ett sådant slakteri som avses i 5 § andra stycket samma lag får överklagas hos Jordbruksverket.I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1112). 8 §8 §Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. får meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1487). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1985:343 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985.Genom förordningen upphävs1. kungörelsen (1966:560) om stöd åt hästaveln, m.m.2. kungörelsen (1967:396) om kontrollverksamhet beträffande nötkreatur, svin, får och getter, m.m.3. förordningen (1976:301) om seminverksamhet för avel av vissa husdjur,4. förordningen (1980:372) om organiserad hälsokontroll av husdjur.Kontrollverksamsamhet anordnad enligt äldre bestämmelser skall anses som kontroll enligt lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. intill dess lantbruksstyrelsen prövat frågan om godkännande av plan och riktlinjer för verksamheten och för tiden därefter om sådant godkännande meddelas. Detta gäller under förutsättning att den som driver verksamheten överlämnar plan och riktlinjer till lantbruksstyrelsen för prövning senast d. 1 jan. 1986.Med giltighet till och med utgången av juni 1987 får lantbruksstyrelsen meddela föreskrifter om att andra handjur än hingstar får användas till avel endast om de har avelsvärderats. 1991:1451 Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991. 1993:1487 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den dag regeringen bestämmer, och i övrigt d. 1 jan. 1994.(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.) 1998:1112 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 2005:666 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2005.