Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretagDenna förordning har enligt förordning (2001:756) upphört att gälla vid utgången av december 2001.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:756).Förarbeten1987:606 Prop. 1986/87:146, JoU 26, rskr. 346.1988:375 Prop. 1987/88:100 (bil. 11 p. B 5), JoU 17, rskr. 184.1997:816 Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.Allmänna bestämmelser för stöd Tillämpningsområde 1 §1 §Statligt stöd kan i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för att främja sysselsättningen och utvecklingen inom jordbruks- och trädgårdsföretag i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län samt den del av Västra Götalands län som omfattar landskapet Dalsland.I mån av tillgång på medel kan statligt stöd dessutom lämnas för att främja sysselsättningen och utvecklingen inom jordbruks- och trädgårdsföretag belägna inom områden som aves i 1 § andra stycket förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd. Förordning (1997:816). Olika former av stöd 2 §2 §Stöd lämnas i form av statsbidrag eller statlig garanti för lån (lånegaranti).Stöd som avses i 1 § andra stycket lämnas endast som lånegaranti. Förordning (1988:375). Förutsättningarna för stöd 3 §3 §Stöd får lämnas till företag som bedriverenbart jordbruk eller trädgårdsrörelse, ellerjordbruk eller trädgårdsrörelse tillsammans med någon annan verksamhet.4 §4 §Stöd får endast lämnas till ekonomiskt utvecklingsbara företag. Därmed avses att såväl hela företaget som enskilda verksamheter skall lämna ett ekonomiskt överskott som är godtagbart med hänsyn till de insatta resurserna.För att stöd skall få lämnas krävs dessutom att inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med andra inkomster ger företagen en tillfredsställande försörjning. 5 §5 §Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att driva företaget ändamålsenligt. 6 §6 §Stöd får endast lämnas till åtgärder som är lämpliga från allmän synpunkt. 7 §7 §I fråga om stöd enligt denna förordning gäller förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 4 och 25 §§. Förordning (2001:51). 8 §8 §För tillämpningen av denna förordning skall statens jordbruksverk ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1453). Stöd i form av statsbidrag 9 §9 §Statsbidrag får lämnas förinvesteringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,köp av vissa inventarier.10 §10 §Ett bidrag får motsvara högst 25 procent av den godkända kostnaden för investeringen eller köpet eller, om det finns särskilda skäl, högst 50 procent.Bidrag för att utföra gemensamt huvudavlopp för flera fastigheter i Norrbottens län får dock motsvara högst 75 procent av den godkända kostnaden.Bidrag till ekonomibyggnader får lämnas med högst 300 000 kronor eller, om det finns särskilda skäl, högst 500 000 kronor. Lägre bidrag än 5 000 kronor får dock inte lämnas. 11 §11 §Statsbidrag lämnas som avskrivningslån.Om det med hänsyn till bidragets ändamål eller storlek inte är motiverat att lämna bidraget som avskrivningslån får det betalas ut som direkt bidrag. 12 §12 §Ett avskrivningslån är amorterings- och räntefritt och skall skrivas av tio år efter det lånet helt har betalats ut om inte något annat följer av 7 §. En annan avskrivningstid får bestämmas om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:1003). 13 §13 § har upphävts genom förordning (1988:1003). Stöd i form av lånegaranti 14 §14 §Lånegaranti får lämnas för lån som tas upp förinvesteringar i byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,köp av inventarier eller anskaffning av rörelsekapital,förvärv av mark eller företag.Utöver vad som följer av 7 §, gäller för lånegaranti förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering och förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering i tillämpliga delar. Förordning (1988:1003). Förfarandet i stödärenden m.m. 15 §15 §Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om kreditgarantier.Frågor om statsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut i en sådan fråga får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:1012). 16 §16 §Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.Statens rätt i fråga om stasbidrag som beviljats enligt denna förordning bevakas av Jordbruksverket.Jordbruksverket får i samband med ackord eller annars efterge statens rätt om kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger 3 000 000 kr. Förordning (1997:1012). Verkställighetsföreskrifter 17 §17 §Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning får meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1012). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1987:606 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987. 1988:375 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988. 1988:1003 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1988.2. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall vad som sägs i 16 § om rätten att efterge statens rätt samt 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd. 1991:1453 Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991. 1997:816 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1997:1012 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 2001:51 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001.