Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Djurskyddslag (1988:534) Denna lag upphör enligt Lag (2018:1192) att gälla den 1 april 2019.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2018:1192).Förarbeten1988:534 Prop. 1987/88:93, JoU 22, rskr. 327.1990:628Prop. 1989/90:118, 1989/90:JoU23, rskr 1989/90:342.1991:404Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276.1991:1688Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31.1992:1095 Prop. 1991/92:173, bet. 1992/93:JoU1, rskr. 1992/93:24.1993:1480 Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU11, rskr. 1993/94:88.1994:904 Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391.1995:1714 Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.1998:56 Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoU12, rskr. 1997/98:142.2002:550 Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257.2002:891 Prop. 2001/02:93, bet. 2002/03:MJU4, rskr. 2002/03:14.Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18, Celex 31998L0048).2003:52Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98.2003:1076Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55.2003:1077Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55.2005:338Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200.2005:1226Prop. 2004/05:177, bet. 2005/06:MJU5, rskr. 2005/06:31.Jfr rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (EGT L 358, 18.12.1986, s. 1, Celex 31986L0609), ändrat genom rådets direktiv 2003/65/EG (EUT L 230, 16.9.2003, s. 32, Celex 32003L0065).2006:809Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.2007:362Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165.2007:1394Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88.2008:660Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234.2009:303Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.2009:1256Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.2012:526Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33, Celex 32010L0063).2014:112Prop. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151.2014:699Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2017:781Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.2018:53Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145.Ytterligare föreskrifter som avses i lagen är meddelade i Djurskyddsförordning (1988:539), inf. efter denna lag.Omtryck SFS 2003:1077Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:0053 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 27 a, 30–32, 34 och 35 §§ djurskyddslagen (1988:534) ska ha följande lydelse.Kommentaren uppdaterad per 1 april 2018Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2017 SFS2017:781 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 28 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:534) ska ha följande lydelse.Kommentaren genomgången per 1 juli 2017Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap. Lag (2005:1226). Fråga om älgar hölls i fångenskap R 1977: 110.EG-bestämmelser som kompletteras av lagenRubriken införd g. Lag 2006:809. 1 a §1 a §Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna. Lag (2006:809). Förutv. 1 a § nu 1 b §. Regeringens tillkännagivande (2013:419) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534). Definitioner Rubriken har denna placering enl. Lag 2006:809. 1 b §1 b §Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda att användas i djurförsök.Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har varit avsedda att användas i djurförsök och som förvaras på en anläggning eller i ett annat förvaringsutrymme för försöksdjur. Lag (2012:526). Lagen 2012:526, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en djurförsöksetisk nämnd som överklagats före d. 1 jan. 2013.Tidigare beteckning förut 1 a §. Förutv. 1 b § nu 1 c §.1 c §1 c §Med djurförsök avses användning av djur förvetenskaplig forskning,sjukdomsdiagnos,utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samtandra jämförliga ändamål.Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper. Lag (2012:526). Tidigare beteckning 1 b §.Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas2 §2 §Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag (2005:1226). 3 §3 §Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter omutfodring och vattning av djur, och stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap. Lag (2007:1394). Lagen 2007:1394, med ikraftträdande 1 jan. 2008, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet.Lagen 2003:52 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt d. 1 jan. 2004. 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. Lag 2003:1076. 3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag 2003:1076. Lagen 2002:550, med ikraftträdande 1 jan. 2003, innehåller även:2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. Ang. äldre motsvarighet till 2 st. R 1979 2:37.3 a §3 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omskyldighet att låta förpröva stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn, ochskyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen bestämmer ska ålägga den som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska uppgå till minst 10 000 kr och högst 40 000 kr. När föreskrifter om avgiftens storlek meddelas ska hänsyn tas till förprövningens komplexitet och omfattning. Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet när en åtgärd som kräver förprövning vidtogs.Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet helt eller delvis befrias från avgiften. Lag (2007:1394). Förutv. 3 a § nu 3 b §.Ang. 2 st. se DjurskyddsF (1988:539) 5–6 a §§ här nedan.3 b §3 b §Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § första stycket 1 har vidtagits utan sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand. Lag (2007:1394). Lagen 2003:1077, med ikraftträdande 1 jan. 2004, innehåller även:2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver förprövning efter d. 1 jan. 2004.Tidigare beteckning 3 a §.Se DjurskyddsF (1988:539) 6 b § här nedan.4 §4 §Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. Lag (2007:362). Beslut om dispens från krav på ligghall för utegångsdjur kunde ej återkallas då det ej förelåg tvingande säkerhetsskäl R 2004: 78.5 §5 §Djur får inte överansträngas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.6 §6 §Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Lag (2007:362). 7 §7 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur. Lag (2007:362). Tidigare beteckning 7 a §. Förutv. 7 § upphävd g. Lag 2002:550. 7 a §7 a § Upphävd g. Lag (2002:550 ). 8 §8 §Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur. Lag (2007:362). Ang. behörig myndighets rätt att ställa krav på transportören vid transport av djur som delvis äger rum i tredjeland, se C-424/13 Zuchtvieh-Export.9 §9 §Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077). Sexuella handlingar med djurRubriken införd g. Lag 2014:112. 9 a §9 a §Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i samband med avel eller av liknande berättigade skäl. Lag (2014:112). Jfr BrB 16: 13. Operativa ingrepp m.m.10 §10 §Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl. Lag (2007:362). 11 §11 §En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:operativa ingrepp på eller injektioner till djur,annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, ellerbehandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande. I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag (2009:303). 12 §12 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mottillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom, elleravel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga beteenden. Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Lag (2007:362). 12 a §12 a § Upphävd g. Lag (2009:303). Slakt m.m.13 §13 §När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall. Lag (2012:526). 14 §14 §Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:362). 15 §15 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. Lag (2007:362). Tillståndsplikt för viss djurhållning16 §16 §Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattninghåller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, ellerföder upp pälsdjur. Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten får också återkalla ett beviljat tillstånd.Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,undantag från första stycket. Lag (2008:660). Lagen 2008:660, med ikraftträdande 1 jan. 2009, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats av en kommunal nämnd före ikraftträdandet.3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.Lagen 2002:891 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. [1 dec. 2003 enl. F 2003:106.]2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande. 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.Tävling med djur och förevisning av djur17 §17 §Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur. Lag (2007:362). 18 §18 §Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna. Lag (2007:362). Lag (2007:629) om tävling med hästdjur – F (2007:630) i samma ämne.Djurförsök Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2005:1226. 19 §19 §Djurförsök får äga rum endast under förutsättningatt det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur,att så få djur som möjligt används,att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, ochatt det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet. Lag (2005:1226). 19 a §19 a §För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd får återkallas.I tillståndet ska angesden fysiska person som är innehavare av tillståndet eller, om innehavaren är en juridisk person, en ställföreträdare för denne, ochde personer som innehar de funktioner som anges i 20 § första styckena 1 och 2.Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Vid prövning av tillstånd till uppfödning av försöksdjur ska hänsyn också tas till behovet av sådana djur. Lag (2012:526). Se DjurskyddsF (1988:539) 40 och 67 §§ efter denna lag.19 b §19 b §Den person som avses i 19 a § andra stycket 1 ska se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om uppgifter som ska genomföras enligt första stycket och om utbildning och kompetens som ska finnas vid utförandet av sådana uppgifter. Lag (2012:526). 20 §20 §Vid verksamhet som avses i 19 a § ska det finnasen eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten,en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bistår vid behandling av djuren,personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten, och kompetens som behövs för verksamheten, ochett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om djurskydd och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en föreståndare, en veterinär eller en expert ska ha och om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammansättning. Lag (2012:526). Se anm. vid 19 a §.21 §21 §Utöver tillstånd enligt 19 a § krävs för användning av djur i ett djurförsök godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret.Försöket ska utifrån graden av lidande hos djuret klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 § 1–3 är uppfyllda.Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand.En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt första stycket om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet. Lag (2012:526). Lagen 1998:56, med ikraftträdande 1 mars s.å., innehåller även:2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.21 a §21 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omansökan om användning av djur i djurförsök, ochundantag från kravet på godkännande av djurförsök.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter omprövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, ochutvärderingen i efterhand av godkända djurförsök. Lag (2012:526). 21 b §21 b §Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd som skapröva överklaganden enligt 37 a § första stycket av en regional djurförsöksetisk nämnds beslut, ochutföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 21 § fjärde stycket. Lag (2012:526). 21 c §21 c §Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djurskyddsintressen. Ersättare för ledamöterna får utses.Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid. Lag (2012:526). 21 d §21 d §Den centrala djurförsöksetiska nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en lekman är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid vara i flertal, när ett ärende avgörs.Nämnden är beslutför med ordföranden ensam vidförberedande åtgärd,rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende,annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, ochprövning av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.Ordföranden får överlämna sådana uppgifter som avses i andra stycket till en föredragande vid nämnden. Lag (2012:526). 21 e §21 e §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om den centrala djurförsöksetiska nämnden. Lag (2012:526). 22 §22 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får beträffande djurförsök meddela föreskrifter om undantag från lagens bestämmelser. Lag (2007:362). 22 a §22 a §Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften. Vid infångandet ska metoder användas som inte utsätter djuren för onödigt lidande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och sådana metoder som avses i första stycket. Lag (2012:526). 23 §23 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur skamärka djuren,upprätta instruktioner för verksamheten, ochföra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten och djuren. Lag (2012:526). Kontrollmyndigheternas offentliga kontrollRubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:809. 24 §24 §Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer. Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Lag (2008:660). Lantbruksstyrelsen ej behörig ingripa i ett enskilt fall R 1976: 113 – Miljö- och hälsoskyddsnämnd i en kommun ägde föra talan mot KamR:ns dom ang. åtgärd mot en person i anledning av djurplågeri, oaktat personen flyttat till annan kommun R 1989: 63. Lag (2008:1048) om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. – Lag (2009:619) om djurskyddskontrollregister – F (2009:620) i samma ämne.Kontrollmyndigheternas övriga åliggandenRubriken införd g. Lag 2006:809. 24 a §24 a §Den kontrollmyndighet som regeringen bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. Lag (2008:660). Förutv. 24 a § nu 24 c §.24 b §24 b §Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. Lag (2006:809). Förutv. 24 b § nu 24 d §.24 c §24 c § Upphävd g. Lag (2008:660). 24 d §24 d § Upphävd g. Lag (2008:660). 24 e §24 e § Upphävd g. Lag (2008:660). 24 f §24 f § Upphävd g. Lag (2008:660). Föreskrifter om offentlig kontrollRubriken införd g. Lag 2006:809. 25 §25 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omhur offentlig kontroll ska bedrivas, ochskyldighet för ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till den samordnande kontrollmyndighet som avses i 24 a § första stycket. Lag (2008:660). 25 a §25 a §Regeringen får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskyddEUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882). som skall tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur. Lag (2006:809). EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).AvgifterRubriken införd g. Lag 2006:809. 25 b §25 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgiftför offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ochi ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av myndigheter och av kontrollorgan. Lag (2008:660). 25 c §25 c § Upphävd g. Lag (2008:660). 25 d §25 d § Upphävd g. Lag (2008:660). Förelägganden, förbud och rättelseRubriken införd g. Lag 2006:809. 26 §26 §Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas. Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite, dock inte i fall som avses i 29 §.Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får en kontrollmyndighet besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. Lag (2008:660). Föreläggande att m.h.t. burutrymme avyttra ”samtliga övertaliga höns” ansågs meddelat enl. denna § och inte som förbud enl. 29 § R 1995: 1 – Föreläggande för hundägare att minska antalet hundar (i kennel) skulle meddelas enl. denna § (ej 29 §) R 2003: 8.Rätt till upplysningar och tillträde m.m.Rubriken införd g. Lag 2006:809. 27 §27 §En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt attpå begäran få upplysningar och ta del av handlingar, ochfå tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras. Lag (2006:809). Hjälp av PolismyndighetenRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:699. 27 a §27 a §Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.Hjälp enligt första stycket får begäras endast omdet på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, ellerdet annars finns synnerliga skäl. Lag (2018:53). Undantag för djur som används inom försvarsmaktenRubriken införd g. Lag 2006:809. 28 §28 § Bestämmelserna i 24 § andra stycket, 24 a–25 §§, 25 b § första stycket 1, 26 § andra och tredje styckena, 27 § andra stycket och 27 a § gäller inte djur som används inom Försvarsmakten. Lag (2017:781). Anmälan om vanvård m.m.Rubriken införd g. Lag 2009:303. 28 a §28 a §Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten. Lag (2009:303). Förbud att ha hand om djur29 §29 § Länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den sominte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,har misshandlat ett djur,har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellervid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §. Förbud ska inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Om den som förbudet riktas mot är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom eller henne att göra sig av med det och förbjuda honom eller henne att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. Lag (2014:112). Ang. äldre lag R 1983 2:44 – Jfr R 1995: 1 anm. vid 26 § – Ang. 1 st. p. 5 R 2009: 75 – Ang. 1 st. p. 4: Förbud för lantbrukare ansågs oproportionerligt HFD 2017: 5.Omhändertagande av djur m.m.30 §30 §Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret. Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas. Lag (2018:53). 31 §31 § Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska omhändertas omdjuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellerden som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §. Länsstyrelsen ska ansvara för att omhändertagandet verkställs. Lag (2018:53). Lagen 2018:53, med ikraftträdande 1 juni s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.32 §32 §Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas omdet bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt, ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, ellerdet i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska myndigheten skyndsamt informera länsstyrelsen om beslutet. Länsstyrelsen ska skyndsamt pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.Den beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verkställs. Om länsstyrelsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhändertagande ska fortsätta att gälla, ska länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret för verkställigheten av beslutet. Lag (2018:53). 33 §33 §Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det omhändertagna djuret föder under omhändertagandet.Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen. Lag (2003:52). 34 §34 §När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, ska länsstyrelsen snarast fastställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret ska avlivas.Länsstyrelsen ska ansvara för att beslut enligt första och andra styckena verkställs. Lag (2018:53). 35 §35 §Länsstyrelsen och Polismyndigheten får ge förskott av allmänna medel på kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §.Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl till annat. Om ett omhändertaget djur har sålts, får länsstyrelsen och Polismyndigheten ta ut den kostnad som slutligen ska betalas av ägaren ur köpesumman. Köpesumman ska i första hand täcka länsstyrelsens kostnader. Lag (2018:53). Särskilda skäl enligt 2 st.? H 2015: 393 – Särskilda skäl att befria dement djurhållare från ansvar för kostnader för omhändertagande HFD 2016: 65.StraffbestämmelserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:809. 36 §36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhetbryter mot 3, 5, 6, 8–11, 13, 14, 16–19 a eller 21 §,bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, ellerunderlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 29 §.Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2002:550). 36 a §36 a §Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2006:809). 36 b §36 b §Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 22 a § andra stycket.Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar.Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken, ska den inte medföra ansvar enligt denna paragraf. Lag (2012:526). 36 c §36 c §Till böter eller fängelse i högst två år döms den som bryter mot förbudet i 9 a § att genomföra sexuella handlingar med djur.Till ansvar enligt denna paragraf döms det inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2014:112). Jfr BrB 16: 13. 37 §37 §Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 a § andra stycket för att han inte låtit förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn döms inte till ansvar enligt 36 §. Lag (2007:1394). Överklagande m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:809. 37 a §37 a §En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende om godkännande av användning av djur i djurförsök och om återkallelse av ett sådant godkännande får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnd som anges i 21 c §.Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte överklagas. Lag (2012:526). 38 §38 §En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelatsenligt denna lag,enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ellerenligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till regeringen. Trots första stycket överklagas sådana beslut som avses där till regeringen om besluten gäller Försvarsmakten. Lag (2017:781). Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc. 39 §39 § Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall ett beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2006:809). Besvär över länsstyrelses beslut om försäljning av omhändertagen hund skulle sakprövas av KamR:n trots att hunden hunnit säljas R 1991: 58.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:534 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988 då lagen (1944:219) om djurskydd samt lagen (1937:313) angående slakt av husdjur skall upphöra att gälla.2. Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd som har meddelats före ikraftträdandet skall anses vara meddelade enligt den nya lagen, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar något annat.3. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.4. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket får meddela de föreskrifter om undantag som övergångsvis kan behövas. Lag (1991:404). 1990:628 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990. 1991:404 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991. 1991:1688 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1992:1095 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1993:1480 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. 1994:904 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. 1995:1714 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. 1998:56 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1998.2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och tillämpas 2 § i dess äldre lydelse. 2002:550 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. 2002:891 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (Lagen 2002:891 har enligt F 2003:106 trätt i kraft d. 1 dec. 2003.)2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande. 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas. 2003:52 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt d. 1 jan. 2004. 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag (2003:1076). 2003:1076 (Utkom d. 12 dec. 2003.) 2003:1077 (Omtryck)1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver förprövning efter d. 1 jan. 2004. 2005:338 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2005:1226 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006. 2006:809 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.2. [Upphävd g. Lag 2008:660.] 2007:362 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2007:1394 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet. 2008:660 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats av en kommunal nämnd före ikraftträdandet.3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande. 2009:303 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2009:1256 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2012:526 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en djurförsöksetisk nämnd som överklagats före d. 1 jan. 2013. 2014:112 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2014. 2014:699 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2017:781 1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före d. 1 okt. 2017. 2018:53 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2018.2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.