Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Djurskyddsförordning (1988:539)

Djurskyddsförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2019:66) att gälla den 1 april 2019.

Inledande bestämmelse

Rubriken införd g. SFS2006-0818

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (1988:534).

SFS 2006:818

EG-bestämmelser

Rubriken införd g. SFS2006-0818

1 a §

De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

SFS 2007:484

Djurstallar

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-0818

1 b §

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat.

Utrymmena skall utformas så, att djuren kan bete sig naturligt.

SFS 2006:818

2 §

Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. Buller skall hållas på en låg nivå.

Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från andra stycket.

SFS 2007:484

3 §

Inredning i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för djur samt utrustning i hägn skall vara utformad så, att den inte tillfogar djuren skador eller medför risk för djurens hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra djuren att bete sig naturligt, otillbörligt inskränka deras rörelsefrihet eller annars verka störande på dem.

SFS 2002:723

4 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om storleken på och utformningen i övrigt av stall, andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.

SFS 2007:484

Förprövning av djurstallar

5 §

Stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn för hästar, för djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök, får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen, förvaringsutrymmena eller hägnen på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall, ett annat förvaringsutrymme eller ett hägn ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när ett stall, ett annat förvaringsutrymme eller ett hägn som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds för sådan djurhållning eller djuruppfödning. Vad som sägs om stall, annat förvaringsutrymme och hägn gäller även del av stall, del av annat förvaringsutrymme samt del av hägn.

Första stycket gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och hägn som används av Försvarsmakten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för förprövning och om undantag från första stycket.

SFS 2007:1395

6 §

Frågor om förprövning enligt 5 § prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om besiktningen.

SFS 2007:1395

6 a §

Om någon utför en åtgärd enligt 5 § utan godkännande på förhand av länsstyrelsen, ska länsstyrelsen besluta att det ska tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 a § andra stycket djurskyddslagen (1988:534).

Den särskilda avgiften ska

 1. för åtgärder som avser nybyggnad för ett mindre antal djur med användande av beprövad teknik eller mindre om- eller tillbyggnad uppgå till 12 000 kr, och

 2. för annan nybyggnad eller för större om- eller tillbyggnad uppgå till 24 000 kr.

Har frågan inte tagits upp av länsstyrelsen inom fem år från det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut.

SFS 2007:1395

6 b §

Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt 5 § har vidtagits utan sådan prövning ska länsstyrelsen fatta beslut som avses i 3 b § djurskyddslagen (1988:534).

SFS 2007:1395

Förprövning av ny teknik

7 §

Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning skall ha godkänts från djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan de får användas.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

SFS 2007:484

8 §

Frågor om godkännande av ny teknik prövas av Jordbruksverket.

SFS 2007:484

Djurhållning

8 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utfodring och vattning av djur.

SFS 2007:484

9 §

Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall inhysas.

SFS 2007:484

9 a §

Rävar får bara hållas på ett sådant sätt att deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar skall hållas.

SFS 2007:484

10 §

Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader skall sommartid hållas på bete.

11 §

Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion skall sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute.

Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän.

SFS 1995:1225

12 §

Om det är möjligt skall avelssvin sommartid ges tillfälle att vistas ute.

13 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur bete enligt 10 och 11 §§ skall anordnas.

SFS 2007:484

13 a §

Undantag från 10 och 11 §§ får i enskilda fall beslutas i fråga om

 1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om undantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omständigheter,

 2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988, inbegripet djurstallar som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl och under villkor som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag av Jordbruksverket. Detsamma gäller i fall som avses i första stycket 2, om stallet har byggts om eller byggts till så att djurantalet har utökats med mer än nio vuxna eller arton unga djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av länsstyrelsen.

Beslut om undantag ska efter viss tid prövas på nytt enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket. Beslutet kan återkallas om ställda villkor inte uppfylls.

SFS 2008:1051

14 §

Svin skall hållas lösgående.

15 §

Fixeringsanordningar för svin får inte användas annat än tillfälligtvis.

Utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas. Anordningar av det slaget får inte heller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

Förbudet i andra stycket gäller inte användning av elstängsel.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. villkor för användning av elstängsel,

 2. undantag från förbudet i andra stycket när det gäller elektriska pådrivare och elavvisare på fodervagnar, samt

 3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt föreskrifter meddelade med stöd av 2.

SFS 2007:484

16 §

Boxar för svin och för kalvar upp till en månads ålder skall vara försedda med strö av halm eller annat jämförbart material.

Båspallar och liggbås för mjölkkor skall ha en godtagbar bädd av halm eller annat jämförbart material.

17 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning.

SFS 2007:484

18 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur djur får hållas bundna.

SFS 2007:484

19 §

Det är förbjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som

 1. har extremt stor kamplust,

 2. blir lätt retade och biter,

 3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och

 4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar.

SFS 2002:723

19 a §

[[Ny beteckning — 19 § — och lydelse g.. F (2002:723).]]

SFS 2002:723

20 §

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med sällskapsdjur skall ha den utbildning eller kunskap i övrigt som Jordbruksverket föreskriver.

SFS 2007:484

21 §

[Upphävd g. F (2006:818).]

SFS 2006:818

21 a §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur.

SFS 2007:484

Transport av djur

22 §

Den som transporterar levande djur skall ha tillsyn över djuren och vidta de åtgärder som behövs för att djuren under lastning, transport och urlastning inte skall skadas eller orsakas lidande.

23 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur.

SFS 2007:484

24 §

[Upphävd g. F (1996:720).]

SFS 1996:720

Operativa ingrepp m.m.

25 §

Det är tillåtet att kastrera husdjur och avhorna nötkreatur och getter även om det inte finns veterinärmedicinska skäl.

Handjur av ren får kastreras utan att veterinär anlitas. Handjur av svin får kastreras kirurgiskt utan att veterinär anlitas under förutsättning att kastreringen utförs innan djuret uppnått sju dagars ålder. Kirurgisk kastrering av svin ska ske under bedövning.

Avhorning av nötkreatur och getter ska ske under bedövning och utföras av en veterinär eller av någon annan som veterinären finner lämplig.

SFS 2012:701

26 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådana operativa ingrepp som får göras på eller injektioner som får ges till djur utan veterinärmedicinska skäl.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall operativa ingrepp får göras eller injektioner ges utan att veterinär anlitas.

SFS 2007:484

27 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om operativa ingrepp på och injektioner till djur.

SFS 2007:484

28 §

Det är förbjudet att tillföra djur hormoner eller andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymtom.

Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge undantag från första stycket.

SFS 2007:484

29 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för avel med sådan inriktning att den kan påverka djurens naturliga beteenden.

Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. Närmare föreskrifter om förbudet meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2007:484

Slakt m.m.

30 §

Bedövning före slakt skall ske så att djuret snabbt blir medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bedövningsmetoder som får användas.

SFS 2007:484

31 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från kravet på bedövning i 14 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) för fjäderfä och kaniner.

SFS 2007:484

32 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall.

SFS 2007:484

32 a §

Om ett djur utsätts eller kan antas bli utsatt för onödigt lidande på ett slakteri, skall den officiella veterinären förbjuda slakt, besluta om omedelbar avlivning av djuret eller vidta andra åtgärder som omedelbart krävs från djurskyddssynpunkt.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om en officiell veterinärs uppgifter från djurskyddssynpunkt.

SFS 2007:484

Tillståndsplikt för viss djurhållning

Rubriken införd g. SFS2003-0622

32 b §

Ärenden om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) prövas av den länsstyrelse som enligt 59 § är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av den tillståndspliktiga verksamheten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att en verksamhet enligt 16 § första stycket djurskyddslagen ska anses vara av större omfattning, och

 2. undantag från kravet på tillstånd enligt 16 § första stycket samma lag.

SFS 2008:1051

32 c §

[Upphävd g. F (2008:1051).]

SFS 2008:1051

Tävling med djur och förevisning av djur

33 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilka fall verket, genom en utsedd veterinär, ska närvara vid offentliga tävlingar med djur.

Jordbruksverket ska samråda med länsstyrelsen vid utseendet av veterinärer.

Veterinären ska

 1. före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren,

 2. med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen eller att ett visst djur deltar i tävlingen, om djur utsätts eller kan antas bli utsatt för skada eller annat lidande, och

 3. ge akuthjälp till skadade djur.

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket meddela föreskrifter om eller för enskilda fall besluta om undantag från tredje stycket 1.

SFS 2009:1391

34 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får tränas för och användas vid tävling och annan verksamhet som avses i 17 § djurskyddslagen (1988:534) samt om hur tävlingen och verksamheten får genomföras.

SFS 2007:484

35 §

Djur får inte föras omkring och förevisas offentligt i menagerier.

Apor, rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter, säldjur, elefanter, noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur får inte heller på annat sätt flyttas runt och i samband med det förevisas offentligt.

Vid cirkus, varieté eller liknande företag får djur som avses i andra stycket inte visas offentligt vare sig vid föreställning eller i något annat sammanhang.

SFS 2018:1204

36 §

Vid cirkus, varieté och liknande företag får djur av andra slag än som avses i 35 § andra stycket visas offentligt, men då endast vid föreställning eller, under förutsättning att djuren har visats vid föreställning, i djurstallar eller i andra lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i sådana utrymmen, även om de inte har visats vid föreställning. Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte att tränas för förevisning.

SFS 2001:284

36 a §

En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Kontrollen skall genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet. En kontroll skall också ske vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kontrollerna.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som förevisar djur på cirkus att

 1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och

 2. lämna upplysningar om verksamheten.

SFS 2007:484

37 §

En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon betydelse.

SFS 2003:105

38 §

Åtgärder som omfattas av bestämmelserna om dopning m.m. i 18 § djurskyddslagen (1988:534) anges i föreskrifter av Jordbruksverket.

SFS 2007:484

39 §

Kostnaden för kontroll av att förbudet mot dopning m.m. i 18 § djurskyddslagen (1988:534) iakttas skall, om kontrollen sker vid tävling, betalas av tävlingsarrangören och, om den sker vid träning, av djurets ägare.

Djurförsök

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-0186

40 §

Tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar sådana tillstånd ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda djurklasser.

Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket.

SFS 2012:675

40 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

SFS 2007:484

41 §

Etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka förutsättningar sådana godkännanden ska krävas för tidiga utvecklingsstadier av nämnda djurklasser.

För etiskt godkännande finns regionala djurförsöksetiska nämnder.

SFS 2012:675

41 a §

En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en icke-teknisk sammanfattning (populärvetenskaplig sammanfattning) av djurförsöket.

Jordbruksverket ska offentliggöra den icke-tekniska sammanfattningen.

SFS 2012:675

41 b §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om

 1. ansökan om etiskt godkännande av djurförsök,

 2. klassificeringen av djurförsöks svårhet i kategorier, och

 3. prövningen av ärenden om etiskt godkännande av djurförsök.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om

 1. i vilka fall djurförsök ska utvärderas i efterhand enligt 21 § fjärde stycket djurskyddslagen (1988:534),

 2. hur utvärderingen av djurförsök i efterhand ska avgränsas, och

 3. vilken dokumentation som ska krävas för utvärderingen i efterhand av djurförsök.

SFS 2012:675

41 c §

Etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som medför svårt lidande som sannolikt kommer att bli långvarigt och som inte kan lindras.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden får godkänna sådan användning av försöksdjur som innebär ett frångående av bestämmelserna i 1 b, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 28 eller 29 § eller av bestämmelser meddelade med stöd av denna förordning. Bestämmelser som har meddelats med stöd av denna förordning och som särskilt reglerar hanteringen av försöksdjur får frångås i den utsträckning som Jordbruksverket bestämmer.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur ansökningar om undantag och beslut om godkännande som avses i andra stycket ska utformas.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden och den centrala djurförsöksetiska nämnden ska rapportera alla beslut om undantag från 9, 10, 11, 14 §, 15 § första stycket eller 16 § till Jordbruksverket.

SFS 2012:675

41 d §

Beslut om etiskt godkännande får gälla högst fem år från dagen för beslutet.

SFS 2012:675

42 §

Det ska finnas så många regionala djurförsöksetiska nämnder som Jordbruksverket bestämmer, dock minst sex. Nämnderna ska finnas fördelade över landet på de platser som Jordbruksverket bestämmer.

SFS 2012:675

43 §

I varje regional djurförsöksetisk nämnd ska det ingå en ordförande och en eller flera vice ordförande samt lekmän, forskare och representanter för personal som har hand om försöksdjur.

Jordbruksverket utser ordförande och vice ordförande, som ska vara opartiska och företrädesvis vara lagfarna och ha erfarenhet av dömande verksamhet.

Av övriga ledamöter i den regionala djurförsöksetiska nämnden ska hälften vara lekmän. Bland lekmännen ska representanter för djurskyddsorganisationer ingå till ett antal som understiger hälften av antalet lekmän.

SFS 2012:675

44 §

Antalet ledamöter i de regionala djurförsöksetiska nämnderna bestäms av Jordbruksverket. Antalet ledamöter i en nämnd får inte överstiga 14 personer. Om nämnden är uppdelad i flera avdelningar får dock antalet ledamöter i varje avdelning uppgå till högst 14 personer.

Ledamöterna utses av Jordbruksverket för högst fyra år i sänder.

SFS 2012:675

45 §

För att en regional djurförsöksetisk nämnd ska vara beslutförhet ska den bestå av en ordförande eller en vice ordförande och det antal ledamöter i övrigt som Jordbruksverket bestämmer. Av dessa övriga ledamöter ska hälften vara lekmän. Ordföranden och vice ordföranden får inte samtidigt delta i nämndens beslut.

SFS 2012:675

46 §

En regional djurförsöksetisk nämnd kan uppdra åt en eller flera ledamöter att bereda ärenden.

SFS 2012:675

47 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om den regionala djurförsöksetiska nämndens organisation.

SFS 2012:675

48 §

De regionala djurförsöksetiska nämnderna ska biträda dem som leder djurförsöken med råd.

SFS 2012:675

49 §

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska ha sitt kansli vid Jordbruksverket, som tillhandahåller kansliresurser.

SFS 2012:675

49 a §

Ordföranden i den centrala djurförsöksetiska nämnden ska utse en av nämndens ledamöter till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda den centrala djurförsöksetiska nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

SFS 2012:675

49 b §

Ärenden i den centrala djurförsöksetiska nämnden avgörs efter föredragning av den vetenskapliga sekreteraren, en annan ledamot i nämnden eller av personal vid nämndens kansli.

SFS 2012:675

49 c §

Ärenden som har överklagats enligt 21 b § djurskyddslagen (1988:534) ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras av den centrala djurförsöksetiska nämnden inom två månader från det att ärendet i komplett skick kom in till nämnden.

SFS 2012:675

49 d §

Av en utvärdering i efterhand av djurförsök ska det framgå

 1. om djurförsöken har uppnått sina syften,

 2. vilket lidande som djuren orsakats,

 3. vilka djurarter som har använts,

 4. hur många djur som har använts,

 5. vilken faktisk svårhetsgrad djurförsöken haft,

 6. vilka åtgärder som kan bidra till ersättning, begränsning och förfining av djurförsöken, och

 7. andra uppgifter som enligt beslut av den regionala djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen av djurförsök i efterhand.

SFS 2012:675

49 e §

I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har utvärderat ett djurförsök i efterhand, ska nämnden förse Jordbruksverket med underlag för en uppdatering av den icke-tekniska sammanfattningen.

Jordbruksverket ska uppdatera den icke-tekniska sammanfattningen med resultatet av utvärderingen.

SFS 2012:675

49 f §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på den centrala djurförsöksetiska nämnden:

 • 5 § om delegering,

 • 14 § om nämndens sammansättning, och

 • 16 § andra stycket om beslutförhet.

SFS 2012:675

49 g §

Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska informera Jordbruksverket om beslut som det kan vara av betydelse för verket att känna till.

SFS 2012:675

50 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från

 1. kravet på att det vid djurförsök inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet, och

 2. kravet på tillstånd för uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

SFS 2007:484

50 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. vilka uppgifter som ska genomföras enligt 19 b § första stycket djurskyddslagen (1988:534) och om vilken utbildning och kompetens som ska finnas vid utförandet av sådana uppgifter,

 2. vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en föreståndare och veterinär eller expert ska ha vid uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur, och

 3. vilken utbildning eller kompetens som personalen ska ha vid uppfödning, förvaring och tillhandahållande av försöksdjur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om uppgifter och sammansättning för det djurskyddsorgan som enligt 20 § första stycket 4 djurskyddslagen ska finnas vid en tillståndspliktig verksamhet.

SFS 2012:675

50 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utbildning och kompetens för den som fångar försöksdjur som är viltlevande samt om metoder för sådant infångande.

SFS 2012:675

51 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på utbildning och kompetens för den som

 1. utför djurförsök,

 2. utformar och planerar djurförsök,

 3. sköter försöksdjur, eller

 4. avlivar försöksdjur.

SFS 2012:675

52 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på etiskt godkännande enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534) om djurförsöket sannolikt inte orsakar lidande i lika stor utsträckning som, eller i större utsträckning än, ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis.

SFS 2012:675

53 §

Innan ett djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar används i djurförsök ska djuret bedövas, om användningen kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med användningen eller om bedövningen skulle orsaka mer lidande än användningen i sig, får användningen dock ske med ofullständig bedövning eller utan bedövning. I sådana fall ska, i den utsträckning som det är möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas för att begränsa djurets lidande, så att djuret inte utsätts för svår smärta, svår ångest eller annat svårt lidande.

SFS 2012:675

54 §

[Upphävd g. F (2012:675).]

SFS 2012:675

54 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur att

 1. märka djuren,

 2. upprätta instruktioner för skötsel av djuren och för andra uppgifter som är av betydelse från djurskyddssynpunkt,

 3. föra anteckningar om verksamheten och djuren, samt

 4. lämna information om verksamheten och djuren.

SFS 2012:675

55 §

Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att Jordbruksverket på förhand har godkänt anläggningarna eller förvaringsutrymmena från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för något annat ändamål tas i anspråk eller inreds som anläggning eller förvaringsutrymme för försöksdjur.

Anläggningarna eller förvaringsutrymmena skall besiktigas innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.

Närmare föreskrifter om anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur samt om besiktningen meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2007:484

55 a §

[[Ny beteckning — 56 § — och lydelse g. F (2006:818).]]

SFS 2006:818

56 §

Om någon utför en åtgärd enligt 55 § utan godkännande på förhand av Jordbruksverket, ska myndigheten besluta att det ska tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 a § andra stycket djurskyddslagen (1988:534).

Den särskilda avgiften ska för ny-, om- eller tillbyggnad i fråga om

 1. mindre antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med användande av beprövad teknik uppgå till 10 000 kr,

 2. större antal utrymmen för få och vanligt förekommande djurslag med användande av beprövad teknik uppgå till 15 000 kr,

 3. mindre eller större antal utrymmen för få djurslag där antingen djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är beprövad uppgå till 15 000 kr,

 4. mindre eller större antal utrymmen för många djurslag där antingen djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken som används är beprövad uppgå till 20 000 kr,

 5. mindre eller större antal utrymmen där djurslagen är mindre vanligt förekommande och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till 20 000 kr,

 6. ett mycket stort antal utrymmen som i övrigt uppfyller kraven i punkterna 1, 2, 3 eller 4 uppgå till 20 000 kr,

 7. större antal utrymmen med användande av många djurslag, vilka är mindre vanligt förekommande och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till 40 000 kr, och

 8. mycket stort antal utrymmen med användande av mindre vanligt förekommande djurslag och där tekniken som används inte är beprövad uppgå till 40 000 kr.

Har frågan inte tagits upp av Jordbruksverket inom fem år från det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas ut.

SFS 2007:1395

56 a §

[[Ny beteckning — 60 § — och lydelse g. F (2006:818).]]

SFS 2006:818

57 §

Om en åtgärd i fråga om anläggning eller annat förvaringsutrymme för försöksdjur som kräver förprövning enligt 55 § har vidtagits utan sådan prövning ska Jordbruksverket fatta beslut som avses i 3 b § djurskyddslagen (1988:534).

SFS 2007:1395

Handläggning av ärenden om tillstånd

Rubriken införd g. SFS2009-1391

57 a §

Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.

SFS 2009:1391

57 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om tillstånd eller godkännanden,

 2. att tidsfristen som fastställts enligt 1 inte ska börja löpa förrän efter myndighetens inspektion av den anläggning där den verksamhet som tillståndet eller godkännandet avser ska bedrivas, och

 3. att tillståndet eller godkännandet ska anses beviljat om inte myndigheten har meddelat ett beslut om något annat inom tidsfristen.

SFS 2009:1391

Behörig myndighet

Rubriken införd g. SFS2006-0818

58 §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534), om inte något annat framgår av 59 eller 60 a § eller regeringen beslutar något annat.

SFS 2012:869

58 a §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning1) .

1)

EUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099).

SFS 2012:869

58 b §

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är kontaktpunkt enligt artikel 20.2 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

SFS 2012:869

Kontrollmyndigheter

Rubriken införd g. SFS2006-0818

59 §

Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll, om inte något annat framgår av 60 a §.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra offentlig kontroll av viss verksamhet mellan sig.

SFS 2012:869

60 §

Offentlig kontroll av transport av djur sjövägen mellan olika län utövas av den länsstyrelse från vilken sjötransporten utgår.

SFS 2008:1051

60 a §

Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av artikel 12 i samma förordning.

För djur som används inom Försvarsmakten är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll.

SFS 2017:789

61 §

Livsmedelsverket skall, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna på slakterier, utöva de djurskyddskontroller som ankommer på officiell veterinär och officiell assistent enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel2) .

2)

EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

SFS 2006:818

62 §

[Upphävd g. F (2008:1051).]

SFS 2008:1051

63 §

Jordbruksverket utövar offentlig kontroll genom att samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dem.

SFS 2007:484

Rådet för djurskyddskontroll

Rubriken införd g. SFS2018-1090

63 a §

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ska samverka i ett gemensamt råd, rådet för djurskyddskontroll. Rådet ska verka för att djurskyddskontrollen utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv. Rådet ska särskilt

 1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen, och

 2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska sammankalla rådet och får, efter samråd med Livsmedelsverket och länsstyrelserna, besluta om de närmare formerna för rådets sammansättning och organisation.

Jordbruksverket ska senast den 31 januari varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete under föregående år.

SFS 2018:1090

Offentlig kontroll över icke livsmedelsproducerande djur

Rubriken införd g. SFS2006-0818

64 §

Vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur ska följande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd3) tillämpas:

3)

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

 • artikel 3,

 • artikel 4.2 a–d och 4.3–4.6,

 • artikel 5.1–3,

 • artikel 6,

 • artikel 7,

 • artikel 8.1 och 8.3,

 • artikel 9,

 • artikel 10.1,

 • artikel 28, samt

 • artikel 54.1, 54.2 a, e, f, h och 54.3–54.5.

Vad som i dessa artiklar sägs om livsmedels- och foderföretagare samt företagare ska i tillämpliga delar gälla även andra djurhållare.

SFS 2008:1051

Föreskrifter om offentlig kontroll

Rubriken införd g. SFS2006-0818

65 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,

 2. samverkan mellan kontrollmyndigheter, och

 3. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den kontrollverksamhet som bedrivs.

SFS 2008:1051

66 §

[Upphävd g. F (2008:1051).]

SFS 2008:1051

Avgifter

Rubriken införd g. SFS2006-0818

67 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas i ärenden om

 1. godkännande av ny teknik,

 2. registrering av djurtransportörer och besiktning av transportmedel och behållare för transport av djur,

 3. undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur,

 4. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534),

 5. godkännande enligt 37 § denna förordning,

 6. undantag enligt 13 a § denna förordning,

 7. godkännande från etisk synpunkt enligt 21 § djurskyddslagen, och

 8. utfärdande av kompetensbevis och anordnande av slutprov enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.

SFS 2012:869

67 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för veterinär medverkan vid tävlingar enligt 33 §.

SFS 2009:1391

68 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska betalas för extra kontroll enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 och 64 § denna förordning.

SFS 2008:1051

69 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för den djurskyddskontroll som utförs av officiella veterinärer och officiella assistenter på slakterier.

SFS 2006:818

70 §

[Upphävd g.. F (2008:1051).]

SFS 2008:1051

Förbud att ha hand om djur och omhändertagande av djur

Rubriken införd g. SFS2006-0818

71 §

Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar för att besluta om förbud att ha hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen (1988:534), ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet.

Första stycket gäller också om det finns förutsättningar för att omhänderta djur enligt 31 § djurskyddslagen.

SFS 2014:1233

72 §

Närmare föreskrifter för förfarandet vid omhändertagande av djur med stöd av 31 och 32 §§ djurskyddslagen (1988:534) får meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2007:484

Överklagande m.m.

Rubriken införd g. SFS2006-0818

73 §

Bestämmelser om överklagande finns i 38 § djurskyddslagen (1988:534).

SFS 2006:818

74 §

Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§ djurskyddslagen (1988:534) samt i artikel 23, 26.4 b och c, 26.5 och 26.6 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 4) gäller omedelbart om inte den beslutande myndigheten bestämmer något annat.

4)

EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001).

En myndighet får i annat fall bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

SFS 2007:484

Verkställighetsföreskrifter

Rubriken har denna placering enl. SFS2006-0818

75 §

Närmare föreskrifter för verkställighet av djurskyddslagen (1988:534) och denna förordning får meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2007:484

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:539

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 och 10 §§ d. 1 juli 1990, i fråga om 21 § d. 1 juli 1989, i fråga om 28 och 43–46 §§ d. 1 jan. 1989, och i övrigt d. 1 juli 1988.

Genom förordningen upphävs 1. kungörelsen (1959:486) om offentlig förevisning av djur, 2. kungörelsen (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m., 3. djurstallkungörelsen (1973:270), 4. förordningen (1973:272) om kastrering av vissa djur, 5. förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m., 6. djurskyddsförordningen (1979:287), samt 7. förordningen (1980:1128) om slakt av husdjur.

Ett djurstall som är i bruk före förordningens ikraftträdande får brukas till utgången av år 1993 utan hinder av 1–3 §§. För djurhållningen i ett sådant stall gäller under samma tid inte heller 11 samt 14–16 §§.

Vid ikraftträdandet befintliga anläggningar för burhöns får användas intill utgången av år 1998 utan hinder av 9 §. Befintliga burar i sådana anläggningar får bytas mot nya burar om de gamla burarna är olämpliga från djurskyddssynpunkt.

Jordbruksverket får om det övergångsvis behövs

1. meddela ytterligare föreskrifter om undantag från 10 och 11 §§ djurskyddslagen (1988:534) och från 1–3, 10, 11 samt 14–16 §§ denna förordning,

2. medge undantag från 10 och 11 §§ djurskyddslagen och från 1–3, 9 samt 14–16 §§ denna förordning.

Intill utgången av sept. 1988 får fjäderfä och kaniner slaktas utan föregående bedövning genom att huvudet hastigt skiljs från kroppen.

Pågår d. 1 juli 1988 sådan verksamhet som avses i 16 § 2 och 3 djurskyddslagen får verksamheten fortsätta intill utgången av juni 1989 utan tillstånd.

Större ryttartävlingar med internationellt deltagande får efter tillstånd av Jordbruksverket anordnas intill utgången av år 1993 utan hinder av 18 § djurskyddslagen, om det finns särskilda skäl.

SFS 1990:26

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 1990.

SFS 1990:196

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1990:630

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1991:91

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 1991.

SFS 1991:1251

Denna förordning träder i kraft d. 1 januari 1992.

SFS 1991:1455

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991.

SFS 1991:1816

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 1992.

SFS 1992:29

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1992.

SFS 1992:280

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1992.

SFS 1992:1313

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1993:1485

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

Beslut enligt 6 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.

SFS 1994:545

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1834

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

Den som vid förordningens ikraftträdande innehar hund som avses i 19 a § får behålla hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.

SFS 1995:1225

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

Vid ikraftträdandet befintliga anläggningar för hållande av räv får användas intill utgången av år 2000 trots bestämmelserna i 9 a § första stycket.

SFS 1996:720

Regeringen föreskriver att 24 § djurskyddsförordningen skall upphöra att gälla vid utgången av juli 1996.

SFS 1996:1077

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1996.

SFS 1997:49

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 1997.

Den som vid denna förordnings ikraftträdande innehar annan hund som avses i 19 a § än så kallad pitbullterrier får behålla hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.

SFS 1997:154

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 1997. Beslut enligt 55 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.

SFS 1998:57

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 1998:175

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1998. Bestämmelsen i 40 § skall dock tillämpas från och med d. 1 mars 1998.

SFS 1998:1344

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998.

SFS 2001:284

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2001.

SFS 2002:723

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:105

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003 i fråga om 15 och 37 §§ och i övrigt d. 15 april 2003. För ärenden om godkännande som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 37 § i sin äldre lydelse.

SFS 2003:254

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:622

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

SFS 2003:1124

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:537

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:1077

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:101

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005. Den tillämpas även på godkännande som meddelats av djurförsöksetiska nämnder före ikraftträdandet.

SFS 2005:420

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:186

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:198

Denna förordning träder i kraft d. 18 april 2006.

SFS 2006:818

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:484

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:1395

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1391

1. Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009 i fråga om 57 a och 57 b §§ och i övrigt d. 1 juli 2010.

2. Bestämmelserna i 57 a § tillämpas endast på ansökningar som kommit in till den beslutande myndigheten efter d. 26 dec. 2009.

SFS 2011:510

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:675

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för ett etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen som har beviljats före d. 1 jan. 2013.

3. För en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) som inkommit till en djurförsöksetisk nämnd före d. 1 jan. 2013, men ännu inte avgjorts, gäller äldre föreskrifter. Den djurförsöksetiska nämnden ska dock vid sin prövning av ärendet tillämpa 41 c § första stycket.

SFS 2012:701

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2012:869

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Föreskrifter som meddelats med stöd av 67 § 7 får inte avse en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) som inkommit till djurförsöksetisk nämnd före d. 1 jan. 2013.

SFS 2014:1233

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:789

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2018:1090

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2018.

SFS 2018:1204

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.