Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län

Denna förordning upphör enligt F (2010:1025) att gälla vid utgången av juli 2010.

Utfärdad: 1988-06-09

Utkom 1998–06–27.

1 §

Statsbidrag får under tiden den 1 juli 1992 den 30 juni 1993 lämna enligt denna förordning till åtgärder för ett intensifierat skogsbruk i Västerbottens läns inland och i Norrbottens läns inland och östra delar.

Den närmare avgränsningen av områdena görs i föreskrifter som meddelas av skogsstyrelsen.

SFS 1992:620

2 §

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel till skogsägares kostnader för sådana skogsvårdsåtgärder som går utöver de krav som ställs i skogsvårdslagen (1979:429) samt till skogsägares kostnader för rådgivning och andra tjänster i skogsbruket.

Bidrag lämnas inte till staten, förvaltare av kyrklig jord eller juridiska personer som bedriver skogsindustriell verksamhet.

Bidrag lämnas inte till skogsdikning och byggande av skogsvägar.

SFS 1992:620

3 §

Bidrag lämnas under förutsättning att skogsägaren förbinder sig att inom tre år från beslutet om bidrag avverka skog i en omfattning som är lämplig med hänsyn till skogstillståndet på brukningsenheten och förhållandena i övrigt.

4 §

Bidrag enligt denna förordning lämnas bara om stöd till åtgärden inte lämnas enligt förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket.

5 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.

Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.

SFS 2005:1157

6 §

Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas.

SFS 2005:1157

7 §

I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet i tillämpliga delar med undantag för 2, 6, 8 och 10 §§.

8 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av skogsstyrelsen.

9 §

har upphävts genom förordning (1992:620).

SFS 1992:620

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:776

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 1988.

SFS 1992:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2005:1157

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före d. 1 jan. 2006. Ärenden som inte har avgjorts före d. 1 jan. 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.

SFS 2010:1025

(Utkom d. 13 juli 2010.)