Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens länDenna förordning upphör enligt F (2010:1025) att gälla vid utgången av juli 2010.Förarbeten1988:776 Jfr prop. 1987/88:64 (bil. 3) och 86 (bil. 5), JoU 1 5 och 20, rskr. 150 och 355.1992:620 Jfr prop. 1991/92:150 (bil. I:7), FiU 30, rskr. 350.Utfärdad: 1988-06-09Utkom 1998–06–27.1 §1 §Statsbidrag får under tiden den 1 juli 1992 den 30 juni 1993 lämna enligt denna förordning till åtgärder för ett intensifierat skogsbruk i Västerbottens läns inland och i Norrbottens läns inland och östra delar.Den närmare avgränsningen av områdena görs i föreskrifter som meddelas av skogsstyrelsen. Förordning (1992:620). 2 §2 §Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel till skogsägares kostnader för sådana skogsvårdsåtgärder som går utöver de krav som ställs i skogsvårdslagen (1979:429) samt till skogsägares kostnader för rådgivning och andra tjänster i skogsbruket.Bidrag lämnas inte till staten, förvaltare av kyrklig jord eller juridiska personer som bedriver skogsindustriell verksamhet.Bidrag lämnas inte till skogsdikning och byggande av skogsvägar. Förordning (1992:620). 3 §3 §Bidrag lämnas under förutsättning att skogsägaren förbinder sig att inom tre år från beslutet om bidrag avverka skog i en omfattning som är lämplig med hänsyn till skogstillståndet på brukningsenheten och förhållandena i övrigt. 4 §4 §Bidrag enligt denna förordning lämnas bara om stöd till åtgärden inte lämnas enligt förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket. 5 §5 §Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. F (2005:1157). 6 §6 §Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas. F (2005:1157). 7 §7 §I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet i tillämpliga delar med undantag för 2, 6, 8 och 10 §§. 8 §8 §Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av skogsstyrelsen.9 §9 §har upphävts genom förordning (1992:620). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:776 Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 1988. 1992:620 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.Äldre bestämmelser gäller i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet. 2005:1157 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före d. 1 jan. 2006. Ärenden som inte har avgjorts före d. 1 jan. 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen. 2010:1025 (Utkom d. 13 juli 2010.)