Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd

Denna förordning har enligt förordning (2000:1210) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Utfärdad: 1988-05-26

Uppgifter

1 §

Skogs- och jordbrukets forskningsråd har till uppgift att främja och stödja i första hand grundläggande och långsiktig forskning som gagnar ett hållbart nyttjande av biologiska naturresurser med särskild inriktning på de areella näringarna.

Forskningsrådet skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

SFS 1995:1012

2 §

Forskningsrådet skall särskilt

  1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,

  2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet,

  3. utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och därvid särskilt bedöma forskningens kvalitet och dess relevans för samhället och forskningens utveckling,

  4. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,

  5. samverka enligt förordningen (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierade myndigheter,

  6. i övrigt samverka med andra forskningsstödjande organ och därvid undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse och besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,

  7. främja och ta initiativ till nordiskt och övrigt internationellt forskningssamarbete, och

  8. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Rådets beslut om beviljande av medel får avse högst sex år. Rådet kan besluta att beviljade medel inte längre skall betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

SFS 1997:43

Sammansättning

3 §

Forskningsrådet består av en ordförande och högst elva andra personer. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.

SFS 1990:841

Organisation

4 §

Hos forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Hos rådet finns vidare de beredande och rådgivande organ som rådet bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

5 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på forskningsrådet:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

SFS 1996:577

6 §

Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6–9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

SFS 1996:577

Ärendenas handläggning

7 §

Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §

Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

9 §

Forskningsrådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, sådant organ som avses i 4 §, huvudsekreteraren, kanslichefen eller någon annan som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

10 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

11 §

I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:577. SFS1988-0866

12 §

Ordföranden och fyra av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses enligt förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utses en ny ledamot eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av regeringen efter förslag av rådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två mandatperioder i följd.

SFS 1996:577

13 §

Huvudsekreteraren anställs av forskningsrådet för sammanlagt högst sex år.

SFS 1996:577

14 §

Kanslichefen samt övrig personal vid rådets kansli anställs av rådet.

Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd.

SFS 1998:1695

Andra tjänster tillsätts av forskningsrådet

15 §

[har upphävts genom förordning (1997:43).]

SFS 1997:43

16 §

[har upphävts genom förordning (1994:546).]

SFS 1994:546

Övriga bestämmelser

17 §

Forskningsrådet skall efter samråd med Forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag fastställa villkor för anslag som beviljas av rådet. I villkoren skall anges vilka uppgifter som skall lämnas när anslag söks och hur anslaget skall disponeras och redovisas samt föreskrivas skyldighet för anslagsmottagaren att till rådet lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken anslag lämnas.

18 §

Forskningsrådet kan besluta att anslag som det har beviljat inte längre skall betalas ut, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav som bör ställas. En upplysning om detta skall tas in i rådets beslut att bevilja anslag.

19 §

[har upphävts genom förordning (1991:1581).]

SFS 1991:1581

20 §

Andra beslut av forskningsrådet än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Forskningsrådets beslut i ärenden om anslag får inte överklagas.

SFS 1998:1116

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:866

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1988, då förordningen (1981:532) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd skall upphöra att gälla.

SFS 1990:841

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5, 15 och 19 §§ den 1 augusti 1990, och i övrigt d. 1 jan. 1991.

Första gången ledamöter utses enligt 12 § i dess nya lydelse skall mandatperioden omfatta tiden från och med d. 1 jan. 1991 till och med utgången av juni 1993.

SFS 1991:1581

(Utkom d. 16 dec 1991.)

SFS 1993:791

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:546

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:1012

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1995.

SFS 1996:577

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1997:43

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1997.

SFS 1998:1116

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1998:1695

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.