Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1004) om rätt att efterskänka statens fordran i fråga om statligt stöd enligt vissa äldre författningar på jordbrukets områdeDenna förordning har enligt förordning (2001:756) upphört att gälla vid utgången av december 2001.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:756).Förarbeten1988:1004 Jfr prop. 1987/88:150 (bil. 1), FiU 31, rskr. 399.1 §1 §Lantbruksstyrelsen får i samband med ackord eller annars efterskänka statens fordran som kan ha uppkommit på grund av beviljat statligt stöd, dock endast under förutsättning att kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger 3 000 000 kr. Detta gäller stöd som har beviljats enligt följande författningar:kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål, ellerförordningen (1977:174) om statligt stöd till vissa trädgårdsföretag. Förordning (1989:804). 2 §2 §Lantbruksstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1989:804). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:1004 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1988. 1989:804 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.