Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1004) om rätt att efterskänka statens fordran i fråga om statligt stöd enligt vissa äldre författningar på jordbrukets område

Denna förordning har enligt förordning (2001:756) upphört att gälla vid utgången av december 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:756).

1 §

Lantbruksstyrelsen får i samband med ackord eller annars efterskänka statens fordran som kan ha uppkommit på grund av beviljat statligt stöd, dock endast under förutsättning att kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger 3 000 000 kr. Detta gäller stöd som har beviljats enligt följande författningar:

  1. kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål, eller

  2. förordningen (1977:174) om statligt stöd till vissa trädgårdsföretag.

SFS 1989:804

2 §

Lantbruksstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1989:804

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1004

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1988.

SFS 1989:804

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.