Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:1345) om stöd till biodling

Denna förordning upphör enligt F (2017:915) att gälla vid utgången av november 2017.

Utfärdad den 22 oktober 1998.

Utkom från trycket den 10 november 1998

1 §

Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter1) samt kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet.2)

1)

EUT L 125, 28.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0797).

2)

EUT L 163, 30.4.2004, s. 83 (Celex 32004R0917).

SFS 2004:1078

2 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till biodlingen i överensstämmelse med det nationella program som årligen fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 797/2004.

SFS 2004:1078

3 §

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens jordbruksverk.

4 §

I ett beslut om att bevilja stöd kan Jordbruksverket bestämma att sökanden måste

  1. underkasta sig kontroll av hur stödet används, och

  2. uppfylla redovisningsvillkor och andra villkor för stödet.

5 §

För stöd enligt denna förordning gäller bestämmelserna i 35 §, 37 § första stycket och 41–44 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 2000:105

6 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

7 §

Föreskrifter i övrigt till komplettering och verkställighet av rådets förordning (EG) nr 797/2004 får meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2004:1078

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1345

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998.

SFS 2000:105

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2000.

SFS 2004:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2017:915

(Utkom d. 17 okt. 2017.)