Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Utsädesförordning (2000:1330)

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av utsädeslagen (1976:298). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i utsädeslagen.

Krav för saluföring av utsäde

2 §

Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om det har certifierats.
Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering.
Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
 • 1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat standardutsäde,
 • 2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde, och
 • 3. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1 och 2.
SFS 2017:1120

3 §

Om certifiering har skett med stöd av undantagsregeln i 11 § andra stycket, får utsäde som avses i 2 § första stycket inte saluföras utan att tillstånd lämnats av Jordbruksverket. Tillståndet kan förenas med villkor. Om ett villkor inte uppfylls får tillståndet återkallas. SFS 2005:1225

4 §

Utsäde av fröburna växtslag som är certifierat i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som är certifierad i något annat land inom Europeiska unionen samt utsäde som är certifierat i något land som med avseende på certifiering har godkänts av Europeiska unionen som tredjeland ska likställas med utsäde som är certifierat i Sverige om
 • 1. villkoren i 8 § första stycket 1, 2 eller 5 är uppfyllda, och
 • 2. utsädet uppfyller de särskilda krav som föreskrivs av unionen.
Första stycket gäller också utsäde av sådana sorters lantbruksväxter som omfattas av bilaga 6, tillägg 1, avsnitt 1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 21 juni 1999, under förutsättning att sorten inte är genetiskt modifierad. SFS 2016:1181

5 §

Bestämmelserna i 2 § gäller inte
 • 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,
 • 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,
 • 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,
 • 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål,
 • 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk, och
 • 6. utsäde av släkten och arter enligt bilaga 2 som släpps ut på marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.
SFS 2016:1181

6 §

Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller inte heller utsäde av fröburna växtslag som skall säljas som icke slutligt certifierat utsäde till något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, i fråga om fröburna växtslag som avses i 4 § andra stycket, till Schweiz och certifieras i mottagarlandet.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för handel med sådant utsäde. SFS 2002:339

7 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om andra villkor för saluföring av utsäde än de som avses i 2 § samt om förbud mot saluföring av utsäde.

Certifiering av utsäde

8 §

Följande utsäden får certifieras:
 • 1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som avses i 4 § andra stycket,
 • 2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • 3. utsäde som endast är avsett för utförsel eller för reproduktion för utförsel, och
 • 4. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jordbruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta om sådan certifiering. SFS 2017:1120

9 §

En växtsort ska godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. Växtsorter av arter enligt bilaga 1 ska också ha ett tillfredsställande odlings- och bruksvärde.
För bedömningen av om en växtsort av släkten och arter i bilaga 2 ska godkännas och registreras enligt första stycket ska Jordbruksverket låta utföra odlingsförsök enligt artikel 6 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan.
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om de krav som växtsorter måste uppfylla för att godkännas och registreras i sortlistan samt om undantag från kravet på odlings- och bruksvärde för vissa växtsorter. SFS 2016:1181

9 a §

En växtsort av släkten och arter i bilaga 2 får också registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning. SFS 2016:1181

10 §

Jordbruksverket prövar frågor om godkännande och registrering av växtsorter och deras benämning för införande i den svenska sortlistan. Ett sådant godkännande får återkallas och en sort får avregisteras ur sortlistan om villkoren för registrering inte längre är uppfyllda. Jordbruksverket prövar också frågor om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förfarandet för godkännande och registrering av växtsorter och om fastställande av en officiellt erkänd beskrivning för införande i sortlistan.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en sort ska upprätthållas och om hur ett sortgodkännande kan förnyas, återkallas eller avregistreras ur sortlistan. SFS 2016:1181

10 a §

Jordbruksverket får offentliggöra den svenska sortlistan elektroniskt eller på något annat sätt. SFS 2016:1181

11 §

Utsäde får certifieras endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetskrav och villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.
Enligt vad Jordbruksverket närmare föreskriver får utsäde certifieras i vissa fall även om den kvalitetsundersökning som avses i första stycket inte är slutförd.

12 §

De kvalitetskrav som avses i 11 § första stycket får gälla
 • 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
 • 2. utsädesodlingens läge och tillstånd under växttiden,
 • 3. utsädets sortrenhet,
 • 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
 • 5. utsädets renhet,
 • 6. lagringsbetingelser, knölkvalitet samt användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädespotatis, och
 • 7. krav på odling eller produktion isolerad från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat för släkten och arter i bilaga 2.
SFS 2016:1181

13 §

Jordbruksverket ska när det gäller utsäde av släkten och arter i bilaga 2 se till att en etikett framställs och fästs på sådant utsäde som ska saluföras som förökningsmaterial.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om etikettens utformning och innehåll enligt artikel 2 i Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG. SFS 2016:1181

13a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter för certifiering i fråga om
 • provtagning,
 • undersökning,
 • partistorlek,
 • märkning, och
 • försegling.
SFS 2016:1181

14 §

Utsäde får certifieras av Jordbruksverket eller, i fråga om annat utsäde än potatis, av sådan juridisk person som Jordbruksverket har förklarat behörig att certifiera utsäde. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket återkalla en behörighetsförklaring.
Föreskrifter om villkor för att en juridisk person skall förklaras behörig enligt första stycket meddelas av Jordbruksverket. SFS 2005:1225

Fältbesiktningar

15 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om fältbesiktningar av utsädesodlingar och om godkännande av personer som skall utföra sådana besiktningar som ett led i certifieringen av utsäde. Jordbruksverket får i det enskilda fallet godkänna sådana personer. SFS 2005:1225

Laboratorieanalys

16 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om godkännande av laboratorier som skall analysera utsäde av visst slag. SFS 2005:1225

Annan kvalitetskontroll av utsäde än certifiering

17 §

Kvalitetskontroll av utsäde av arter i bilaga 2 samt utsäde av prydnadsväxter skall avse utsädets
 • sortrenhet och sortäkthet,
 • sundhet, livs- och lagringsduglighet, och
 • renhet.
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kvalitetskontrollen.

18 §

En leverantör av ett sådant utsäde som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven enligt 17 §. SFS 2016:1181

19 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om godkännande av leverantörer av sådant utsäde som skall kvalitetskontrolleras. SFS 2005:1225

19 a §

Jordbruksverket ska utföra kvalitetskontroll i enlighet med rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 och rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014. SFS 2016:1181

Leverantörsregister samt skyldighet att göra anmälan och föra journal

20 §

Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde av fruktplantor till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första stycket ska gå till och vad denna ska innehålla. SFS 2016:1181

20 a §

För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde.
Registret får endast innehålla följande uppgifter:
 • 1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,
 • 2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten, adressen för de lokaler som berörs och de viktigaste släkten eller arter som berörs, och
 • 3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att denne förs in i registret.
Jordbruksverket ska informera en leverantör om dennes registrering och om alla eventuella ändringar av den. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan information ska ges. SFS 2016:1181

20 b §

Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av arter och släkten i bilaga 2:
 • 1. reproduktion,
 • 2. produktion,
 • 3. bevarande eller behandling,
 • 4. import,
 • 5. saluföring.
SFS 2016:1181

20 c §

Bestämmelserna i 20 a, 20 b och 24 d §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.
Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret. SFS 2018:383

21 §

Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal över vissa utsädespartier.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde av fruktplantor till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska innehålla. SFS 2016:1181

Införsel och import av utsäde

22 §

Utsäde av arterna i bilaga 1 får föras in i landet endast om utsädet enligt 4 § är likställt med utsäde som är certifierat i Sverige.
Jordbruksverket får föreskriva undantag från första stycket. SFS 2002:339

23 §

Utsäde av prydnadsväxter får endast föras in i landet om utsädet uppfyller de krav som ställs upp enligt 17 och 18 §§ i denna förordning. SFS 2016:1181

23 a §

Utsäde av släkten och arter i bilaga 2 får endast importeras om utsädet uppfyller de krav som ställs upp i denna förordning och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. SFS 2016:1181

24 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att den som för in utsäde i landet ska anmäla detta.
För införsel av utsäde gäller även bestämmelserna i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. SFS 2012:292

Undersökningar och kontroller

24 a §

Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra undersökningar i växthus eller ute på fältet av utsädesvarornas kvalitet, utom för de släkten och arter i bilaga 2 där leverantören ansvarar för att sådan kontroll utförs enligt 18 §.
Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att utsäde av arter och sorter i bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen. SFS 2016:1181

24 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kontroll av utsäde av släkten och arter i bilaga 2 samt om att en leverantör får utföra sådana kontroller.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollerna ska dokumenteras och om hur denna dokumentation ska sparas.
Jordbruksverket får besluta om vilka protokoll som, om det saknas protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet eller andra internationellt erkända protokoll, ska användas vid provtagning och tester som ska utföras enligt Europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner. SFS 2016:1181

Publikation och överföring av personuppgifter

24 c §

Kungörelser i ärenden om intagning i den svenska sortlistan ska föras in i en publikation som ges ut av Jordbruksverket.
Jordbruksverket ska så snart som möjligt underrätta Europeiska kommissionen om att en sort förts in i sortlistan, samt om alla andra ändringar av denna lista. SFS 2016:1181

24 d §

Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 24 c §. SFS 2017:1120

Tillsyn

25 §

Jordbruksverket utövar tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter om certifiering, annan kvalitetskontroll samt saluföring av utsäde meddelade med stöd av denna förordning. Jordbruksverket har också de befogenheter som följer av 4 § utsädeslagen (1976:298).
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn. SFS 2005:1225

Överklagande m.m.

26 §

Beslut av en juridisk person som avses i 14 § får överklagas till Jordbruksverket om beslutet har meddelats med stöd av denna förordning eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. SFS 2018:992

27 §

Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt utsädeslagen (1976:298) eller enligt denna förordning. SFS 2005:1225

28 §

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av utsädeslagen (1976:298) meddelas av Jordbruksverket. SFS 2005:1225

SFS 2002:339

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2002.

SFS 2003:72

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2003.

SFS 2004:749

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.

SFS 2005:1225

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2007:315

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

SFS 2008:809

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

SFS 2009:920

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2009.

SFS 2010:189

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.

SFS 2010:476

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2010.

SFS 2010:1488

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2012:292

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

SFS 2014:82

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2014.

SFS 2016:1181

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2016.

SFS 2017:1120

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2018:383

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

SFS 2018:992

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.