Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2009:1520.

Denna förordning upphör enligt F 2014:1101, att gälla den 1 januari 2015.

Utfärdad den 14 oktober 2004
Utkom från trycket den 2 november 2004.

Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 1) .

  1)

  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

 2. ,

 3. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare2) ,

  2)

  EUT L 316, 2.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1120).

 4. kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen3) ,

  3)

  EUT L 316, 2.12.2009, s. 27 (Celex 32009R1121).

 5. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn4) ,

  4)

  EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).

 6. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken5) ,

  5)

  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

 7. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU6) , och

  6)

  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

 8. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen7) .

  7)

  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1 (Celex31995R2988).

SFS 2013:751

2 §

I denna förordning betyder

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009,

jordbruksareal: den totala areal som upptas av åkermark, permanent betesmark eller permanenta grödor,

stödberättigande hektar: de hektar som avses i artikel 34.2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och

regioner: områden enligt bilaga 1.

SFS 2009:1520

3 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och

 2. andra stödordningar enligt avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2 och 3 kap.

SFS 2013:751

Ansvariga myndigheter

Rubriken har denna lydelse enl. F 2009:1578. SFS2009-1578

4 §

Statens jordbruksverk är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de förordningar som anges i 1 § samt av denna förordning.

4 a §

Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 5, 6, 11, 16 och 21 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län.

SFS 2011:171

4 b §

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 5 § första stycket och 16 §, och

 2. utöva11 § sådan kontroll som avses i 11 § andra stycket och 13 §.

I överenskommelsen får ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen.

SFS 2010:734

4 c §

Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

SFS 2010:734

Förfarandet i stödärenden

5 §

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning, om inte något annat följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och fördelning av tilläggsbelopp enligt 4 kap. 1–3 §§.

SFS 2013:751

6 §

Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Ansökan om stöd till företag, vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 § och om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ska ges in till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehåll i ansökan.

SFS 2013:751

7 §

Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

SFS 2009:1520

8 §

Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

SFS 2010:734

9 §

Om beloppet för en enskild stödansökan inte överstiger 100 euro, skall stödet inte betalas ut.

10 §

En ansökan om stöd enligt denna förordning ska, med de undantag som anges i artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, omfatta minst fyra hektar jordbruksareal.

SFS 2009:1520

Kontroll m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2009:1520. SFS2009-1520

11 §

Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 och av denna förordning om inte något annat följer av denna förordning.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen. Jordbruksverket utövar dock den närmare kontrollen av slakterier och av de certifieringsorgan som utför den kvalitetscertifiering som avses i 3 kap. 19 § första stycket 1.

SFS 2013:751

12 §

[Upphävd g. F (2009:1520).]

SFS 2009:1520

13 §

Om stöd sökts för odling av hampa skall länsstyrelsen vid tillsyn enligt 11 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

14 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att

 1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, och

 2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid, dock inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

SFS 2009:1520

15 §

Det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inrättas av Jordbruksverket.

SFS 2009:58

Återbetalning m.m.

16 §

Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

SFS 2011:171

17 §

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/1995 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

SFS 2011:171

18 §

[Upphävd g. F (2011:171).]

SFS 2011:171

Ränta

19 §

Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

SFS 2009:1520

Verkställighet av beslut

20 §

[Upphävd g. F (2009:1520).]

SFS 2009:1520

Ytterligare föreskrifter m.m.

21 §

Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter meddela närmare föreskrifter om stöd, stödrättigheter, ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Länsstyrelsen ska underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

SFS 2009:58

Överklagande

22 §

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 16 och 19 §§.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2013:751

Gemensamma villkor för stöd

1 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Därvid ska det särskilt beaktas att betesmark aktivt nyttjas årligen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på ett årligt aktivt nyttjande.

SFS 2009:58

2 §

I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 finns bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas.

SFS 2009:58

3 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om bibehållande av permanent betesmark i artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009.

SFS 2009:1520

Samlat gårdsstöd

1 §

Det samlade gårdsstödet ska fastställas enligt bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 samt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

SFS 2009:58

Fördelning av stödrättigheter

2 §

Det samlade gårdsstödet ska fördelas på regioner i enlighet med artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

SFS 2009:58

3 §

Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara

 • 100,54 miljoner euro i region 1,

 • 76,57 miljoner euro i region 2,

 • 298,74 miljoner euro i region 3,

 • 143,00 miljoner euro i region 4,

 • 148,58 miljoner euro i region 5.

Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §.

SFS 2013:751

4 §

[Upphävd g. F (2006:1315).]

SFS 2006:1315

5 §

[Upphävd g. F (2009:1520).]

SFS 2009:1520

6 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

7 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

8 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

9 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

10 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

Indragning av stödrättigheter i särskilda fall

11 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

Arealuttagsrättigheter

12 §

[Upphävd g. F (2009:58).]

SFS 2009:58

Nationell reserv

13 §

[Upphävd g. F (2009:1520).]

SFS 2009:1520

14 §

En jordbrukare får, i den utsträckning det finns tillgång, tilldelas stödrättigheter eller stödbelopp ur den nationella reserven i enlighet med artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

SFS 2009:1520

Stöd som delvis ingår i det samlade gårdsstödet

15 §

[Upphävd g. F (2013:751).]

SFS 2013:751

16 §

[Upphävd g. F (2008:28).]

SFS 2008:28

17 §

[Upphävd g. F (2008:28).]

SFS 2008:28

Särskilt stöd

Rubriken har denna placering enl. F 2011:1230. SFS2011-1230

18 §

Den andel av det nationella taket som ska utnyttjas enligt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara 0,45 %.

SFS 2011:1230

19 §

Sådant särskilt stöd som avses i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 får beviljas för

 1. deltagande i certifierade kvalitetssäkringssystem, eller

 2. kostnader för information om och reklam för produkters kvalitet, egenskaper och produktionsmetoder.

Jordbruksverket får inom varje typ av särskilt stöd prioritera mellan inkomna ansökningar enligt första stycket.

SFS 2011:1230

20 §

Stöd enligt 19 § får endast beviljas enligt villkoren i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

SFS 2011:1230

21 §

Stöd enligt 19 § får inte kombineras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader.

SFS 2010:734

Tilläggsbelopp

Rubriken har denna lydelse enl. F 2013:751. SFS2013-0751

1 §

Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska baseras på en referensperiod som löper från och med den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011.

Fördelningen enligt första stycket ska grundas på

 1. det stöd som jordbrukaren har beviljats under referensperioden, eller

 2. om en händelse som utgör force majeure eller andra exceptionella omständigheter inträffat, på det stödbelopp jordbrukaren skulle ha fått under referensperioden om händelsen inte hade inträffat.

SFS 2013:751

1 a §

[[Ny beteckning – 1 § – g. F (2013:751).]]

SFS 2013:751

1 b §

[[Ny beteckning – 2 § – g. F (2013:751).]]

SFS 2013:751

1 c §

[[Ny beteckning – 3 § – g. F (2013:751).]]

SFS 2013:751

2 §

Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för odling av stärkelsepotatis och tillverkning av potatisstärkelse, ska grundas på de odlingsavtal som jordbrukarna ingått med potatisstärkelseproducenter inom den kvot som tilldelats potatisstärkelseproducenterna för regleringsåret 2011/2012 enligt artikel 84 a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)8) .

8)

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

SFS 2013:751

3 §

Det tilläggsbelopp som avses i artikel 64 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 när det gäller stöd för bearbetning av torkat foder ska fördelas enligt bestämmelserna i artikel 63.2 b) första stycket i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

SFS 2013:751

Bilaga

Regionindelning

Skördeområde

 

Region

 

Församlingar

 

Stockholms län

 
 
 

0321

 

2

 
 

0111, 0112, 0421 och 0431

 

3

 
 

0322

 

4

 
 

Uppsala län

 
 
 

321

 

2

 
 

0311, 1921 och 1922

 

3

 
 

0312 och 0322

 

4

 
 

121

 

4

 

Västland västra delen, Älvkarleby och Skutskär

 

Södermanlands län

 
 
 

0422

 

2

 
 

411, 0421 och 0431

 

3

 
 

0521

 

3

 

Björkvik västra delen, Kila södra delen, Lunda södra delen, Stora Malm västra delen, Tuna södra delen, Västra Vingåker södra delen och Östra Vingåker södra delen

 

Östergötlands län

 
 
 

513 och 0514

 

1

 
 

0515

 

2

 
 

512 och 0821

 

3

 
 

0521

 

3

 

Hällestad, Kristberg, Krokek, Kvarsebo, Ljung norra delen, Motala skogsbygden, Regna, Risinge, Simonstorp, Skedevi, Stjärnorp, Tjällmo, Vånga västra delen och Västra Ny

 

0511

 

4

 

Blåvik, Ekeby, Gammalkil södra delen, Kisa, Malexander, Nykil södra delen, Rinna, Rök södra delen, Stora Åby södra delen, Tidersrum, Trehörna, Ulrika, Västra Harg, Åsbo och Ödeshög södra delen

 

0521

 

4

 

Godegård

 

0511

 

5

 

Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryd

 

Jönköpings län

 
 
 

0612

 

3

 

Visingsö

 

0621 och 1611

 

4

 
 

0611, 0622 och 1322

 

5

 
 

Kronobergs län

 
 
 

0621 och 0711

 

4

 
 

0622, 0731, 0831 och 1131

 

5

 
 

Kalmar län

 
 
 

0811 och 0821

 

3

 
 

0813

 

4

 
 

0812

 

4

 

Algutsrum norra delen, Borgholm, Glömminge, Gårdby, Gärdslösa, Högsrum, Köping, Långlöt, Norra Möckleby, Runsten, Räpplinge, Sandby och Torslunda östra delen

 

0814 och 0831

 

5

 
 

0812

 

5

 

Alböke, Bredsätra, Böda, Egby, Föra, Högby, Källa, Löt och Persnäs

 

Gotlands län

 
 
 

0912

 

3

 
 

0911 och 0913

 

4

 
 

Blekinge län

 
 
 

1011

 

3

 
 

0731 och 0831

 

5

 
 

Skåne län

 
 
 

1121, 1211, 1212, 1214 och 1216

 

1

 
 

1123 och 1222

 

2

 
 

1111, 1112, 1122, 1213, 1215 och 1321

 

3

 
 

1124 och 1221

 

4

 
 

0731 och 1131

 

5

 
 

Hallands län

 
 
 

1311 och 1321

 

3

 
 

1331

 

3

 

Stråvalla, Veddige, Värö, Ås, Fjärås västra delen, Hanhals, Kungsbacka, Landa, Onsala, Släp, Vallda, Ölmevalla, Grimeton slättbygden, Gödestad, Stamnared och Valinge

 

1124

 

4

 
 

1131 och 1322

 

5

 
 

Västra Götalands län

 
 
 

1622 och 1623

 

2

 
 

1512, 1612, 1615, 1616 och 1621

 

3

 
 

1614

 

3

 

Grevbäck, Hjo, Norra Fågelås och Södra Fågelås

 

1412, 1421, 1521, 1611, 1613, 1617 och 1722

 

4

 
 

1331

 

4

 

Lindome, Horred, Istorp, Surteby- Kattunga södra delen och Öxnevalla

 

1614

 

4

 

Forsby, Fridene, Fröjered, Hagelberg, Korsberga, Mofalla, Norra Kyrketorp, Ryd, Sjogerstad-Rådene östra delen, Skövde, Sventorp, Tibro, Varola, Vreten och Värsås

 

1411, 1511 och 1522

 

5

 
 

1721

 

5

 

Bäcke, Dals-Ed, Dalskog, Edsleskog, Håbol, Laxarby, Mo, Nössemark, Skållerud, Steneby, Tisselskog, Torrskog, Töftedal, Vårvik, Ärtemark och Ödskölt

 

Värmlands län

 
 
 

1711 och 1722

 

4

 
 

1724

 

5

 
 

1712

 

5

 

Bjurtjärn, Borgvik, Frykerud, Gillberga, Grums norra delen, Kila, Lungsund, Nedre Ullerud, Nyed, Stora Kil norra delen, Tveta, Väse norra delen, Stavnäs, Glava och Långserud

 

1713

 

5

 

Sunne, Västra Ämtervik, Östra Ämtervik, Boda, Eda, Köla, Värmskog, Gräsmark, Arvika östra delen, Arvika västra delen, Högerud, Gunnarskog, Ny, Älgå, Mangskog och Brunskog

 

1721

 

5

 

Järnskog, Skillingmark, Silbodal, Sillerud, Karlanda, Holmedal, Blomskog, Trankil, Västra Fågelvik, Töcksmark, Östervallskog och Svanskog

 

1723

 

5

 

Brattfors, Filipstad, Kroppa, Munkfors, Nordmark, Ransäter, Storfors, Älvsbacka, Övre Ullerud, Gåsborn, Rämmen, Hagfors, Gustav Adolf, Norra Råda och Sunnemo

 

1812 och 1821

 

3

 
 

1811 och 1813

 

4

 
 

1723

 

5

 

Grythyttan, Hjulsjö, Hällefors, Hjärnboås och Ljusnarsberg

 

Västmanlands län

 
 
 

0422

 

2

 
 

0431, 1821, 1911, 1921 och 1922

 

3

 
 

1912

 

4

 
 

Dalarnas län

 
 
 

2011

 

4

 

Aspeboda, Avesta, By, Falu Kristine, Folkärna, Garpenberg, Grycksbo, Grytnäs, Gustafs, Hedemora, Hosjö, Husby, Silvberg, Stora Kopparberg, Stora Skedvi, Stora Tuna, Sundborn, Säter, Torsång och Vika

 

1724 och 2019

 

5

 
 

2011

 

5

 

Gagnef

 

2012

 

5

 

Grangärde, Grängesberg, Ludvika, Norrbärke, Söderbärke, Järna, Nås, Äppelbo, Mockfjärd, Floda, Leksand, Djura, Ål, Siljansnäs, Rättvik, Boda, Ore, Orsa, Älvdalen, Mora, Våmhus, Sollerön, Venjan, Bjursås och Säfsnäs

 

2122

 

5

 

Enviken och Svärdsjö

 

Gävleborgs län

 
 
 

2121

 

4

 

Bomhus, Gävle Helga Trefaldighet, Gävle Maria, Gävle Staffan, Gävle Tomas, Hedesunda, Hille, Hofors, Ovansjö, Sandviken, Torsåker, Valbo, Årsunda och Österfärnebo

 

2122

 

4

 

Järbo

 

2111, 2221 och 2331

 

5

 
 

2121

 

5

 

Söderhamn, Sandarne, Ljusne, Söderala, Bergvik, Mo, Trönö, Norrala, Rengsjö, Segersta, Undersvik och Arbrå

 

2122

 

5

 

Hamrånge, Ockelbo och Åmot

 

Västernorrlands län

 
 
 

Hela länet

 

5

 
 

Jämtlands län

 
 
 

Hela länet

 

5

 
 

Västerbottens län

 
 
 

Hela länet

 

5

 
 

Norrbottens län

 
 
 

Hela länet

 

5

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:760

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:421

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:1227

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. De nya bestämmelserna i 3 kap. skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:1136

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2006.

SFS 2006:1315

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2006. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som avser gårdsstöd år 2005.

SFS 2008:28

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:58

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1520

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010. Den äldre lydelsen av 4 kap. 2 § gäller dock till och med d. 28 feb. 2010.

SFS 2009:1578

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.

SFS 2010:734

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2010.

SFS 2011:171

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:1230

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:751

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före d. 1 nov. 2013.