Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att nuvarande 2 kap. 17 a § skall betecknas 2 kap. 17 b §,

dels att 2 kap. 17 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 17 a §, av följande lydelse.

Kap. 2

17 §

Länsstyrelsen får helt eller delvis återkalla ett tillstånd att bedriva fiskodling
 • 1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet,
 • 2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,
 • 3. om det genom verksamheten har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
 • 4. om verksamheten medför avsevärd risk för skyddsvärda fiskbestånd,
 • 5. om tillståndet inte har utnyttjats under en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas,
 • 6. om verksamheten slutligt har upphört,
 • 7. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd, eller
 • 8. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet.

17 a §

Länsstyrelsen får ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana i ett tillstånd att bedriva fiskodling
 • 1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,
 • 2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
 • 3. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
 • 4. om en från smittskyddssynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny odlingsteknik, eller
 • 5. för att förbättra en anläggnings rymningssäkerhet.
Villkor eller bestämmelser enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

SFS 2006:197

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.
2 kap. 17 § i dess nya lydelse och 2 kap. 17 a § skall tillämpas även på tillstånd som meddelats enligt äldre föreskrifter.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)