Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter;

Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter skall ha följande lydelse.

10 §

Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 11–15 §§ eller regeringen beslutar något annat.
Jordbruksverket är behörigt att pröva frågor om godkännande och registrering av foderanläggningar samt av hanteringsställen och anläggningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

20 §

Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

SFS 2006:1167

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
2. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 20 § följande gälla. Jordbruksverket och kommunerna får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för sådan offentlig kontroll som utförs enligt 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om beräkningen av den avgift som tas ut.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSON Anders Perklev(Jordbruksdepartementet)