Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i rennäringsförordningen (1993:384);

Regeringen föreskriver i fråga om rennäringsförordningen (1993:384)1

dels att i 12 och 13 samt 35–35 c §§ ordet ”Jordbruksverket” skall bytas ut mot ”Sametinget”,

dels att 10, 11, 14, 15, 20 och 36 §§ skall ha följande lydelse.

10 §

2Föreskrifter som avses i 65 a § första stycket rennäringslagen (1971:437) om den hänsyn som vid renskötseln skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen får meddelas av Sametinget efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

11 §

Sametinget får meddela föreskrifter om hur renräkning skall genomföras och hur en renlängd skall upprättas.

14 §

Sametinget får meddela närmare föreskrifter om användningen av renlängden som underlag för företagsregistret för rennäringen och om skyldigheten att lämna renlängden och andra uppgifter om renskötseln till Sametinget och länsstyrelsen.

15 §

Sametinget får meddela föreskrifter om
  • 1. hur renmärken skall utformas,
  • 2. verkställigheten av bestämmelserna i rennäringslagen (1971:437) om hur renmärken skall registreras.

20 §

Styrelsen för samefonden, eller den myndighet som styrelsen bestämmer, får besluta om villkor för användningen av bidrag. Vid beslut i ett enskilt fall får sådana villkor inte meddelas annat än i samband med beslutet.

36 §

3Beslut av Jordbruksverket enligt 1 § och beslut av Sveriges geologiska undersökning enligt 4 § får överklagas hos regeringen.
Beslut av länsstyrelsen enligt 8 a § får överklagas hos Jordbruksverket. Bestämmelser om överklagande av andra beslut av länsstyrelsen finns i 99 § rennäringslagen (1971:437).
Beslut i övrigt enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2006:1359

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse av 35 § 1997:1013 35 a § 1998:1362 35 b § 1998:1362 35 c § 2001:975.
Senaste lydelse 1998:875.
Senaste lydelse 2001:975.