Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor;

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor skall ha följande lydelse.

1 §

1 Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor.
Bidrag lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/ 2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse2.
Innan stöd beviljas skall företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte beviljas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro.

SFS 2007:104

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2006:139.
EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).