Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 2 kap. 18 § och 5 kap. 4 och 5 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen skall ha följande lydelse.

Kap. 2

2 kap. 18 §

1 Ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk samt om fiskodling och slakt av odlad fisk får meddelas av Fiskeriverket.
Fiskeriverket får föreskriva om undantag från 17 b § om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.

Kap. 5

5 kap. 4 §

2 Fiskeriverket utövar tillsyn över efterlevnaden av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om fiske. Sådan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk samt kvalitetskontroll av fisk och fiskprodukter.
Fiskeriverket får överlåta åt en annan myndighet att
  • 1. kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk,
  • 2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
  • 3. kontrollera transportdokument.

5 kap. 5 §

3 Kustbevakningen kontrollerar inom sitt verksamhetsområde efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

SFS 2007:117

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2003:253.
Senaste lydelse 2000:25.
Senaste lydelse 2000:25.