Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

Regeringen föreskriver att 15 § skogsvårdsförordningen (1993:1096) skall ha följande lydelse.

15 §

1 Skogsmarkens ägare skall till Skogsstyrelsen anmäla
  • 1. annan avverkning än sådan röjning eller gallring som främjar skogens utveckling och vad han avser att göra för att trygga återväxten som föranleds av avverkningen,
  • 2. avverkning som är föranledd av att skogsmark skall tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion,
  • 3. sådan dikning efter avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken,
  • 4. vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med annan avverkning på hans mark än sådan röjning eller gallring som främjar skogens utveckling, och
  • 5. uttag av skogsbränsle i anslutning till sådan avverkning som avses i 1.
En åtgärd som skall anmälas enligt första stycket 1-3 och 5 får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en sådan anmälan gjorts och i förekommande fall uppgifter lämnats om vad som skall göras för att trygga återväxten eller för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen enligt första stycket 1 respektive 4.
Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att åtgärderna påbörjas tidigare.

SFS 2007:131

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2005:1149.