Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:362 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077.Senaste lydelse av3 § 2005:122612 § 2006:80916 § 2005:33819 a § 2005:122621 § 2005:122622 § 2005:122623 § 2005:122625 § 2006:80925 b § 2006:80925 c § 2006:80925 d § 2006:809. dels att i 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 25 b, 25 c och 25 d §§ skall uttrycket "regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten" bytas ut mot "regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer", dels att i 19 a § skall uttrycket "regeringen eller, om regeringen bestämmer det, Djurskyddsmyndigheten" bytas ut mot "regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer", dels att i övergångsbestämmelsen till lagen (2006:809) om ändring av nämnda lag skall uttrycket "regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten" bytas ut mot "regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer", dels att 20, 24, 24 a och 38 §§ skall ha följande lydelse.20 §20 § Senaste lydelse 2005:1226. Vid verksamhet som avses i 19 a § skall det finnasföreståndare som ansvarar för verksamheten och som har godkänts av den myndighet som regeringen bestämmer,veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas och som bistår vid behandling av djuren, ochför verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten.Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och kompetens som personalen skall ha.24 §24 § Senaste lydelse 2006:809. Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.En kommuns offentliga kontroll skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.24 a §24 a § Senaste lydelse 2006:809. De kontrollmyndigheter som regeringen bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.38 §38 § Senaste lydelse 2006:809. Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)