Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)2

dels att i 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 25 b, 25 c och 25 d §§ skall uttrycket "regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten" bytas ut mot "regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer",

dels att i 19 a § skall uttrycket "regeringen eller, om regeringen bestämmer det, Djurskyddsmyndigheten" bytas ut mot "regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer",

dels att i övergångsbestämmelsen till lagen (2006:809) om ändring av nämnda lag skall uttrycket "regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten" bytas ut mot "regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer",

dels att 20, 24, 24 a och 38 §§ skall ha följande lydelse.

20 §

3 Vid verksamhet som avses i 19 a § skall det finnas
  • 1. föreståndare som ansvarar för verksamheten och som har godkänts av den myndighet som regeringen bestämmer,
  • 2. veterinär som ger råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas och som bistår vid behandling av djuren, och
  • 3. för verksamheten tillräckligt stor personal som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten.
Föreståndaren och veterinären skall se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vad som skall gälla för föreståndare och veterinär och om den utbildning och kompetens som personalen skall ha.

24 §

4 Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.
En kommuns offentliga kontroll skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

24 a §

5 De kontrollmyndigheter som regeringen bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.
Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

38 §

6 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen.

SFS 2007:362

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165.
Lagen omtryckt 2003:1077.

Senaste lydelse av

3 § 2005:1226

12 § 2006:809

16 § 2005:338

19 a § 2005:1226

21 § 2005:1226

22 § 2005:1226

23 § 2005:1226

25 § 2006:809

25 b § 2006:809

25 c § 2006:809

25 d § 2006:809.

Senaste lydelse 2005:1226.
Senaste lydelse 2006:809.
Senaste lydelse 2006:809.
Senaste lydelse 2006:809.