Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar2

dels att i 4 § ordet "Djurskyddsmyndigheten" skall bytas ut mot "Statens jordbruksverk",

dels att i 5 och 11 §§ ordet "Djurskyddsmyndigheten" skall bytas ut mot "Jordbruksverket".


SFS 2007:363

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165.
Senaste lydelse av

4 § 2003:53

5 § 2003:53

11 § 2003:53.