Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659);

Regeringen föreskriver i fråga om epizootiförordningen (1999:659)

dels att 8 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas tre nya paragrafer, 7 a, 10 a och 13 a §§, av följande lydelse.

7 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att ersättning skall lämnas efter ansökan och om tidsfrister för sådan ansökan.

8 §

1 Ett intyg om djurens eller slaktkropparnas värde skall fogas till ansökan om ersättning enligt 15 § epizootilagen (1999:657) för
  • 1. djur som har avlivats eller dött till följd av vaccination eller annan behandling,
  • 2. djur som har avlivats eller slaktkroppar som har destruerats till följd av vad som anges i de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen.

10 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilka tidsfrister värderingen av djuren eller slaktkropparna skall göras.

13 §

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket för visst fall lämna ersättning även för annan kostnad eller förlust än som anges i 15 § epizootilagen (1999:657), om kostnaden eller förlusten beror på beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller på beslut som har meddelats med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

13 a §

Om ersättning har betalats ut med för högt belopp, får Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

SFS 2007:483

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2003:103.