Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1241 Utkom från trycket den 14 december 2007Lag om ändring i jaktlagen (1987:259);utfärdad den 6 december 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36. föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259) dels att 6 § skall upphöra att gälla, dels att 45 och 52 §§ skall ha följande lydelse.45 §45 § Senaste lydelse 1994:1819. Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhetbryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med stöd av 26 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,bryter mot 27 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt brottsbalken,underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 4, 30 § tredje stycket eller 31 § tredje stycket ellerbryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.52 §52 § Senaste lydelse 1994:1820. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter eller beslut som avses i 23–26, 29, 29 a och 30 §§, 31 § andra och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första stycket 2, 48 § andra stycket och 50 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)