Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1394 Utkom från trycket den 28 december 2007Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 18 december 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. dels att nuvarande 3 a § ska betecknas 3 b §, dels att 3, 3 b och 37 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2007:362. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter omutfodring och vattning av djur, ochstall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap.3 a §3 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omskyldighet att låta förpröva stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn, ochskyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen bestämmer ska ålägga den som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska uppgå till minst 10 000 kr och högst 40 000 kr. När föreskrifter om avgiftens storlek meddelas ska hänsyn tas till förprövningens komplexitet och omfattning.Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet när en åtgärd som kräver förprövning vidtogs.Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet helt eller delvis befrias från avgiften.3 b §3 b § Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2006:809. Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § första stycket 1 har vidtagits utan sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand.37 §37 § Senaste lydelse 2006:809. Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 a § andra stycket för att han inte låtit förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn döms inte till ansvar enligt 36 §.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)