Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)2

dels att nuvarande 3 a § ska betecknas 3 b §,

dels att 3, 3 b och 37 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 §

3 Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.
Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om
  • 1. utfodring och vattning av djur, och
  • 2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.
Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap.

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
  • 1. skyldighet att låta förpröva stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn, och
  • 2. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen bestämmer ska ålägga den som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska uppgå till minst 10 000 kr och högst 40 000 kr. När föreskrifter om avgiftens storlek meddelas ska hänsyn tas till förprövningens komplexitet och omfattning.
Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet när en åtgärd som kräver förprövning vidtogs.
Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet helt eller delvis befrias från avgiften.

3 b §

4 Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § första stycket 1 har vidtagits utan sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand.

37 §

5 Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.
Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 a § andra stycket för att han inte låtit förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn döms inte till ansvar enligt 36 §.

SFS 2007:1394

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88.
Lagen omtryckt 2003:1077.
Senaste lydelse 2007:362.
Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2006:809.
Senaste lydelse 2006:809.