Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:660 Utkom från trycket den 8 juli 2008Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 18 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077.Senaste lydelse av24 c § 2006:80924 d § 2006:80924 e § 2006:80924 f § 2006:80925 c § 2007:36225 d § 2007:362. dels att 24 c–f, 25 c och 25 d §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 24 c–f §§ ska utgå, dels att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2006:809) om ändring i nämnda lag ska upphöra att gälla, dels att 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32 och 38 §§ ska ha följande lydelse.16 §16 § Senaste lydelse 2007:362. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs. Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattninghåller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, ellerföder upp pälsdjur.Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten får också återkalla ett beviljat tillstånd.Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omvillkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,undantag från första stycket.24 §24 § Senaste lydelse 2007:362. Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.24 a §24 a § Senaste lydelse 2007:362. Den kontrollmyndighet som regeringen bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.25 §25 § Senaste lydelse 2007:362. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omhur offentlig kontroll ska bedrivas, ochskyldighet för ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till den samordnande kontrollmyndighet som avses i 24 a § första stycket.25 b §25 b § Senaste lydelse 2007:362. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgiftför offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ochi ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av myndigheter och av kontrollorgan.26 §26 § Senaste lydelse 2006:809. Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite, dock inte i fall som avses i 29 §.Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får en kontrollmyndighet besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.28 §28 § Senaste lydelse 2006:809. Bestämmelserna i 24–25 §§, 25 b § första stycket 1 och 26–27 a §§ gäller inte djur som används inom Försvarsmakten.32 §32 § Senaste lydelse 2006:809. Trots vad i 31 § 1 föreskrivs om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas omdet bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, ellerdet i övrigt bedöms oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt.Om beslutet har meddelats av polismyndigheten, ska beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast ska avgöra om det ska fortsätta att gälla.Omhändertagandet ska ske genom polismyndighetens försorg.38 §38 § Senaste lydelse 2007:362. Ändringen innebär att första stycket upphävs. Beslut, som en statlig förvaltningsmyndighet i särskilt fall meddelat enligt lagen, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats av en kommunal nämnd före ikraftträdandet.3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)