Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:661 Utkom från trycket den 8 juli 2008Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter;utfärdad den 18 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234. föreskrivs att 12 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.12 §12 §Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får överlämnas från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)