Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:662 Utkom från trycket den 8 juli 2008Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);utfärdad den 18 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244. föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)Lagen omtryckt 1993:553senaste lydelse av 14 a § 1998:1538. dels att 14 a § och rubriken närmast före 14 a § ska upphöra att gälla, dels att 1–3, 5, 8, 10–12 och 14 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1993:553. Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.2 §2 § Senaste lydelse 1993:553. I denna lag avses med skogsmark: mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder, produktiv skogsmark: skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år, skogligt impediment: improduktiv skogsmark och träd- och buskmark.Med improduktiv skogsmark avses skogsmark som inte är produktiv skogsmark enligt definitionen i första stycket 2.Med träd- och buskmark avses mark inom ett sammanhängande område som inte är skogsmark enligt definitionen i första stycket 1, och som uppfyller minst ett av följande kriterier.Träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än fem procent.Den sammanlagda täckningen av träd och buskar högre än 0,5 meter är minst tio procent.Förutsättningarna finns att nå gränsvärdena i 1 eller 2 utan produktionshöjande åtgärder.2 a §2 a §Som skogsmark eller träd- och buskmark enligt 2 § anses inte sådana områden där marken i väsentlig utsträckning används för jordbruksändamål, hör till byggnader eller anläggningar eller används för annat ändamål än att tillgodose intressen som kan hänföras till träden och vegetationen.3 §3 §Denna lag hindrar inte att produktiv skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion.Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ ska inte tillämpas på produktiv skogsmark som i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion.5 §5 § Senaste lydelse 1993:553. Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmarkom markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,om marken ligger outnyttjad, ellerom skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.Åtgärd enligt första stycket ska vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan dröjsmål och i fall som anges i 3 inom skälig tid.Vad som föreskrivs i första stycket 2 ska inte gälla mark som på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion.8 §8 § Senaste lydelse 2005:1164. Den produktiva skogsmarkens ägare är ansvarig för anläggning och vård av ny skog.Om säkerhet ställts för fullgörande av återväxtåtgärder enligt 36 § och den produktiva skogsmark på vilken åtgärderna ska vidtas överlåts genom försäljning, byte eller gåva, är den som ställt säkerhet solidariskt med en senare ägare ansvarig för kostnader som uppkommer om åtgärderna efter beslut av Skogsstyrelsen enligt 35 § fjärde stycket utförs på ägarens bekostnad.Ansvar enligt andra stycket är begränsat till det belopp för vilket säkerhet ställts. Ansvaret för den som ställt säkerhet upphör om en ny ägare ställer säkerhet för de ifrågavarande återväxtåtgärdernas fullgörande och säkerheten godkänns av Skogsstyrelsen.Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen i andra fall än som anges i tredje stycket besluta att en tidigare ägares ansvar för återväxtåtgärderna ska bortfalla.10 §10 § Senaste lydelse 2005:1164. Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning ska bedrivas för att tillgodose kraven enligt första stycket.För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden får Skogsstyrelsen i särskilda fall medge undantag från första stycket.11 §11 § Senaste lydelse 1993:553. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga om större skogsinnehav, för att främja en jämn åldersfördelning av skogen föreskriva att högst en viss andel av en brukningsenhets areal produktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion får avverkas under en viss period.I fråga om övriga skogsinnehav får föreskrifter enligt första stycket innebära att avverkning inte får ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens areal produktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion kommer att bestå av kalmark och yngre skog.12 §12 § Senaste lydelse 1993:553. Som brukningsenhet ska räknas den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.14 §14 § Senaste lydelse 2005:1164. Den produktiva skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer underrätta Skogsstyrelsen omavverkning och uttag av skogsbränsle som ska äga rum på hans eller hennes mark,sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken,vad han eller hon avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans eller hennes mark, ochvad han eller hon avser att göra för att trygga återväxten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)