Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.1

dels att 3 kap. 6–12 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 11 och 12 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 1–3, 5, 11, 14, 15 och 21 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1–3 och 13 §§ samt 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 1 §

2 Denna förordning kompletterar
 • 1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/20013,
 • 2. kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december 2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse4,
 • 3. kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när de gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror5,
 • 4. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare6,
 • 5. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare7, och
 • 6. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/20038.

1 kap. 2 §

I denna förordning förstås med
 • jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,
 • jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser,
 • jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009,
 • jordbruksmark: den totala areal som upptas av åkermark, permanent betesmark eller permanenta grödor,
 • stödberättigande hektar: de hektar för vilka alla villkor som fastställs i bestämmelserna om direktstöd är uppfyllda,
 • regioner: områden enligt bilaga 1.

1 kap. 3 §

9 Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av
 • 1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och
 • 2. särskilda stöd i andra fall enligt avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2–4 kap.

1 kap. 5 §

10 Frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen, om inte något annat följer av andra stycket.
Frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och 3 och den nationella reserven prövas av Jordbruksverket.

1 kap. 11 §

11 Jordbruksverket utövar tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1782/2003, kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003, kommissionens förordning (EG) nr 795/2004, kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, rådets förordning (EG) nr 73/2009 och av denna förordning om inte något annat följer av denna förordning.
Den närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsyn omfattar inte slakterier.
Vad som sägs i andra stycket gäller inte tillsyn som bedrivs av sådan statlig myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lagstiftning som utgör verksamhetskrav enligt 2 kap. 2 §.

1 kap. 14 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att
 • 1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, och
 • 2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid.

1 kap. 15 §

Det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inrättas av Jordbruksverket.

1 kap. 21 §

Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter meddela närmare föreskrifter om stöd, stödrättigheter, ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.
Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.
Länsstyrelsen ska underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

2 kap.

2 kap. 1 §

12 Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Därvid ska det särskilt beaktas att betesmark aktivt nyttjas årligen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på ett årligt aktivt nyttjande.

2 kap. 2 §

13 I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 finns bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas.

3 kap.

3 kap. 1 §

Det samlade gårdsstödet ska fastställas enligt bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 samt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

3 kap. 2 §

Det samlade gårdsstödet ska fördelas på regioner i enlighet med artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

3 kap. 3 §

14
Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara
 • 1. 92,8 miljoner euro i region 1,
 • 2. 73,9 miljoner euro i region 2,
 • 3. 277,1 miljoner euro i region 3,
 • 4. 134,5 miljoner euro i region 4, och
 • 5. 135,9 miljoner euro i region 5.
Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §.

3 kap. 13 §

Den nationella reserven ska bestå av de stödrättigheter som omfattas av den linjära procentuella minskning och de indragningar som avses i artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

4 kap.

4 kap. 2 §

15 Jordbruksverket får meddela
 • 1. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för odling av potatis för stärkelseproduktion enligt artiklarna 77 och 78 i rådets förordning (EG) nr 73/2009,
 • 2. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för produktion av proteingrödor enligt artiklarna 79, 80 och 81 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och
 • 3. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för produktion av energigrödor enligt artiklarna 88, 89, 90 och 91 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

SFS 2009:58

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse av 6 § 2005:421.
Senaste lydelse 2005:421.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).
EUT L 339, 24.12.2003, s. 36 (Celex 32003R2235).
EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).
EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).
EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).
EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).
Senaste lydelse 2006:1136.
Senaste lydelse 2006:1136.
Senaste lydelse 2008:28.
Senaste lydelse 2005:421.
Senaste lydelse 2008:28.
Senaste lydelse 2008:28.
Senaste lydelse 2008:28.