Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter;

Regeringen föreskriver att 1, 2, 17 och 21 §§ förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter ska ha följande lydelse.

1 §

1 Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter2 och kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter3.

2 §

4 Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

17 §

5 Jordbruksverket utövar tillsyn och kontroll över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och av denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, om inte något annat följer av andra stycket.
Länsstyrelsen utövar kontroll enligt artikel 21.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan kontroll som avses i andra stycket ska bedrivas.

21 §

6 Jordbruksverket får efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och denna förordning.

SFS 2009:85

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2004:295.
EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).
EUT L 94, 31.3.2004, s. 22 (Celex 32004R0595).
Senaste lydelse 2004:295.
Senaste lydelse 2004:295.
Senaste lydelse 2004:295.