Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)2

dels att 12 a § ska upphöra att gälla,

dels att 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 28 a §, samt närmast före 28 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 §

3 En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009 :302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:
  • 1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
  • 2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller
  • 3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.
Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande.
I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Anmälan om vanvård m.m.

28 a §

Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten.

SFS 2009:303

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.
Lagen omtryckt 2003:1077. Senaste lydelse av 12 a § 2007:362.
Senaste lydelse 2007:362.