Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:303 Utkom från trycket den 28 april 2009Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. Senaste lydelse av 12 a § 2007:362. dels att 12 a § ska upphöra att gälla, dels att 11 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 28 a §, samt närmast före 28 a § en ny rubrik av följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2007:362. En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009 :302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:operativa ingrepp på eller injektioner till djur,annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, ellerbehandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande.I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.Anmälan om vanvård m.m.28 a §28 a §Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)