Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

Regeringen föreskriver att 26, 30 och 31 §§ samt bilaga 2 till artskyddsförordningen (2007:845) ska ha följande lydelse.

26 §

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med
 • 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
 • 2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och
 • 3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.
Kravet på tillstånd gäller även om handeln avser något som enligt 30 § eller enligt föreskrifter eller dispensbeslut som har meddelats med stöd av 32 § är undantaget från förbudet i 25 §.

30 §

Förbudet i 25 § gäller inte
 • 1. handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),
 • 2. döda djur och ägg samt del eller vara av djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
 • 3. levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
 • 4. levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,
 • 5. handel med döda djur som utgör ett naturligt led i en prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 35 §,
 • 6. djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97,
 • 7. förvar av och handel med fasan, rapphöna och gräsand,
 • 8. döda exemplar av dalripa, rödhöna, klipphöna, ringduva, bläsgås, grågås, bläsand, kricka, stjärtand, skedand, brunand, vigg, bergand, ejder, sjöorre, fjällripa, tjäder, orre, sothöna, enkelbeckasin och morkulla, eller
 • 9. försäljning m.m. av döda djur och växter och delar därav som bedrivs inbördes mellan sådana museer och andra institutioner som enligt 36 § har undantagits från kraven på tillstånd för viss prepareringsverksamhet.

31 §

Kravet på tillstånd enligt 26 § gäller inte handel med odlade växter, fasan, rapphöna och gräsand.

SFS 2009:325

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)