Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905);

Regeringen föreskriver att 51 och 52 §§ jaktförordningen (1987:905)1 samt bilagorna 1 och 4 till förordningen ska ha följande lydelse.

51 §

Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett jaktkort gäller som bevis för att viltvårdsavgift har betalats. Ett jaktkort ska innehålla uppgifter om den betalandes namn, personnummer och adress. För den som saknar personnummer ska födelsedatum anges.

52 §

Den som jagar ska ha med sig sitt jaktkort. Kortet ska på uppmaning visas för polisman, jakttillsynsman, naturvårdsvakt, tillsynsman i nationalpark eller naturreservat, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid Tullverkets gränsbevakning samt den som äger eller innehar marken eller har jakträtten där.

SFS 2009:655

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Förordningen omtryckt 2000:1216.
Senaste lydelse 2007:682. Ändringen innebär bl.a. att svärta tas bort ur bilagan.
Senaste lydelse 2007:682.