Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:655 Utkom från trycket den 16 juni 2009Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905);utfärdad den 4 juni 2009.Regeringen föreskriver att 51 och 52 §§ jaktförordningen (1987:905)Förordningen omtryckt 2000:1216. samt bilagorna 1 och 4 till förordningen ska ha följande lydelse.51 §51 §Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett jaktkort gäller som bevis för att viltvårdsavgift har betalats. Ett jaktkort ska innehålla uppgifter om den betalandes namn, personnummer och adress. För den som saknar personnummer ska födelsedatum anges.52 §52 §Den som jagar ska ha med sig sitt jaktkort. Kortet ska på uppmaning visas för polisman, jakttillsynsman, naturvårdsvakt, tillsynsman i nationalpark eller naturreservat, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid Tullverkets gränsbevakning samt den som äger eller innehar marken eller har jakträtten där.Bilaga 1Senaste lydelse 2007:682. Ändringen innebär bl.a. att svärta tas bort ur bilagan. Allmänna jakttider
Slag av vilt
Område
Jakttid
 
 
 
1) 
 
 
Hare 
Gotlands län 
den 1 sept.–den 15 feb. 
 
Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län: länet utom Öland Västra Götalands län 
den 1 sept.–den 15 feb. (fälthare), den 1 sept.–den 28 (29) feb. (skogshare) 
 
Kalmar län: Öland 
den 1 sept.–den 31 jan. 
 
Blekinge län Skåne län Hallands län 
den 1 sept.–den 15 feb. 
 
Övriga delar av landet 
den 1 sept.–den 28 (29) feb. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 3 och 4.  
 
 
 
3) 
 
 
Rödräv 
Blekinge län Skåne län Hallands län 
den 1 aug.–den 28 (29) feb. 
 
Värmlands län Örebro län Dalarnas län Gävleborgs län 
den 1 aug.–den 31 mars 
 
Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län 
den 1 aug.–den 15 april 
 
Övriga delar av landet 
den 1 aug.–den 15 mars 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 9, 10 och 18.  
4) 
 
 
Iller 
Hela landet. 
den 1 sept.–den 28 (29) feb. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 18.  
5) 
 
 
Mård 
Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län 
den 1 sept.–den 31 mars 
 
Övriga delar av landet utom Gotlands län 
den 1 nov.–den 28 (29) feb. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 18.  
6) 
 
 
Grävling 
Hela landet 
den 1 aug.–den 15 feb. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 8, 11 och 18.  
 
 
 
11) 
 
 
Sädgås 
Blekinge län Skåne län 
dagligen före kl. 11.00 under tiden den 1 okt.–den 31 dec. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 13 och 14.  
 
 
 
13) 
 
 
Grågås 
Gotlands län: huvudön och Fårö 
den 20 juli–den 31 dec. 
 
Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrland s län Jämtlands län Västerbottens län 
den 21 aug.–den 31 dec. 
 
Norrbottens län: gränsälvsområdet 
den 20 aug. kl 11.00–den 30 sept. 
 
Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdet 
den 21 aug.–den 30 sept. 
 
Övriga delar av landet 
den 11 aug.–den 31 dec. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 15.  
14) 
 
 
Kanadagås 
Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdet 
den 21 aug.–den 31 dec. 
 
Norrbottens län: gränsälvsområdet 
den 20 aug. kl. 11.00–den 31 dec. 
 
Övriga delar av landet 
den 11 aug.–den 31 dec. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 17.  
15) 
 
 
Gräsand, kricka och bläsand 
Gotlands län Blekinge län Skåne län 
den 21 aug.–den 31 dec. 
 
Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdet 
den 25 aug.–den 30 nov. 
 
Norrbottens län: gränsälvsområdet 
den 20 aug. kl. 11.00–den 30 nov. 
Kricka och bläsand 
Övriga delar av landet 
den 21 aug.–den 30 nov. 
Gräsand 
Övriga delar av landet 
den 21 aug.–den 31 dec. 
 
 
 
17) 
 
 
Vigg och ejder 
Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län: inlandsområdena Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdet 
den 25 aug.–den 31 jan. 
 
Norrbottens län: gränsälvsområdet 
den 20 aug. kl. 11.00–den 31 jan. 
 
Övriga delar av landet: inlandsområdena 
den 21 aug.–den 31 jan. 
 
Hela landet: kustområdena utom gränsälvsområdet 
den 1 sept.–den 31 jan. 
18) 
 
 
Småskrake 
Gävleborgs,  
den 25 aug.–den 30 nov. 
 
Västernorrlands och Västerbottens län: inlandsområdena Dalarnas län Jämtlands län Norrbottens län: inlandsområdet utom gränsälvsområdet 
 
 
Norrbottens län: gränsälvsområdet 
den 20 aug. kl. 11.00–den 30 nov. 
 
Övriga delar av landet: inlandsområdena 
den 21 aug.–den 30 nov. 
 
Hela landet: kustområdena utom gränsälvsområdet 
den 1 okt.–den 31 dec. 
 
 
 
26) 
 
 
Ringduva 
Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län 
den 1 aug.–den 31 okt. 
 
Blekinge län Skåne län Hallands län 
den 1 sept.–den 28 (29) feb. 
 
Övriga delar av landet 
den 16 aug.–den 31 dec. 
Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 20.  
 
 
 
Bilaga 4Senaste lydelse 2007:682. Jakt för att förebygga skador av vilt
 
 
10) 
 
Årsunge av rödräv får jagas, om det behövs för att tillgodose viltvården 
den 1 juli–den 30 juni. 
11) 
 
Årsunge av grävling får jagas, om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården 
den 1 juni–den 31 juli. 
12) 
 
Om länsstyrelsen inte föreskrivit annat får älg som uppträder vid fält med oskördad gröda inom registrerat älgskötselområde jagas, om det behövs för att förebygga skada 
den 16 aug.–den särskilda älgjaktstidens början. 
13) 
 
Sädgås som uppträder vid fält med oskördad gröda i Östergötlands och Örebro län samt i Falköpings, Grästorps, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde och Töreboda kommuner i Västra Götalands län får jagas, om det behövs för att förebygga skada 
den 1 sept.–den 31 okt. 
14) 
 
Sädgås som uppträder vid fält besådda med höstgrödor i Blekinge och Skåne län får jagas om det behövs för att förebygga skada 
den 1 jan.–den 15 mars. 
15) 
 
Grågås som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas om det behövs för att förebygga skada i 
 
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
den 20 juli–den 20 aug. 
Övriga delar av landet 
den 20 juli–den 10 aug. 
Skåne, Blekinge och Hallands län 
även den 1 jan.–den 28 (29) feb. 
Grågås som orsakar sanitär olägenhet får jagas 
den 1 juli–den 30 juni. 
16) 
 
Vitkindad gås som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas om det behövs för att förebygga skada i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Skåne län 
den 21 aug.–den 30 sept. 
17) 
 
Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas 
den 1 juli–den 30 juni. 
18) 
 
Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna 
den 1 juli–den 30 juni. 
19) 
 
Koltrast och stare får jagas inom trädgård eller annan anläggning för yrkesmässig bär- eller fruktodling samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna 
den 1 juli–den 30 sept. 
20) 
 
Ringduva som uppträder i flock och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar får jagas i sådana odlingar i: 
 
Blekinge, Skåne och Hallands län 
den 1 mars–den 31 aug. 
Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
den 1 maj–den 31 juli. 
Övriga delar av landet 
den 1 maj– den 15 aug. 
21) 
 
Orsakas allvarlig skada eller olägenhet av att en fågel byggt bo i ett hus eller en gård, får boet samt ägg eller ungar avlägsnas trots bestämmelserna om fredning. 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)