Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § sametingslagen (1992:1433) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

2 Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att
  • 1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
  • 2. utse den styrelse för sameskolan som avses i 8 kap. 6 § skollagen (1985:1100),
  • 3. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
  • 4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
  • 5. informera om samiska förhållanden, och
  • 6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.

SFS 2009:725

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272.
Senaste lydelse 2006:803.